V š e o b e c n e     z á v ä z n é     n a r i a d e n i e

o dani z nehnuteľností na rok 2002


Mestské zastupiteľstvo v Považskej Bystrici v zmysle § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/90 Zb. o

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom SNR č. 317/92 Zb. o dani z

nehnuteľností (ďalej len “DzN”) v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MF SR č. 58/93 Z. z., ktorou

sa vykonáva zákon SNR č. 317/92 Zb. o DzN v znení neskorších predpisov vydáva pre Mesto

Považská Bystrica toto Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len “VZN”).

 

Článok 1

ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Toto VZN upravuje podrobne podmienky určovania a vyberania dane z nehnuteľností

na území mesta Považská Bystrica a jeho mestských častí, katastrálnych území -

Považská Bystrica, Dolný Moštenec, Horný Moštenec, Milochov, Orlové, Podmanín, Pod-

važie, Považská Teplá, Považské Podhradie, Praznov, Šebešťanová, Zemiansky Kvášov,

ako aj poskytovanie daňových úľav.

2. Zdaňovacím obdobím pre účely tohto VZN je kalendárny rok 2002.

3. Správu dane z nehnuteľností na území mesta a v jeho mestských častiach - katastrálnych

územiach, vykonáva Mesto Považská Bystrica.

4. Na vznik alebo zánik daňovej povinnosti je rozhodujúci stav v evidencii katastra nehnuteľ-

ností k 1. januáru 2002.

5. Daňové priznanie k dani z nehnuteľností - daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov

a z nebytových priestorov v bytovom dome, zo spoločných častí bytového domu a spoloč-

ných zariadení bytového domu a ich častí /ďalej len “daň z bytov”/ na rok 2002 je daňov-

ník povinný podať na Mestskom úrade v Považskej Bystrici do 31. januára 2002

na predpísanom tlačive.

6. Daňovník, ktorý podal daňové priznanie pred zdaňovacím obdobím roka 2002 a nenastali

u neho zmeny skutočností rozhodujúcich pre vyrubenie daňovej povinnosti, daňové prizna-

nie na rok 2002 nepodáva.

7. V prípade, že daňovníkovi vznikne nová povinnosť k dani z nehnuteľností alebo u ktorého

nastali zmeny v okolnostiach rozhodujúcich pre vyrubenie dane v priebehu kalendárneho

roka, daňovník je povinný oznámiť správcovi dane rozhodujúce skutočnosti pre vznik

a zánik daňovej povinnosti do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti nastali.

8. Pokiaľ daňovník uplatňuje nárok na oslobodenie od dane z pozemkov, dane zo stavieb

alebo dane z bytov, urobí tak v daňovom priznaní. Podmienky na oslobodenie od dane

stanovuje zákon SNR č. 317/92 Zb. o DzN v znení neskorších prepisov.

9. Daňovník je povinný v daňovom priznaní uviesť všetky okolnosti rozhodujúce pre výpočet

dane a daň si sám vypočítať.

 

 

 

P r v á č a s ť

DAŇ Z POZEMKOV

Článok 2

1. Ročná sadzba dane z pozemkov pre katastrálne územia Považská Bystrica, Dolný Moštenec,

Horný Moštenec, Milochov, Orlové, Podmanín, Podvažie, Považská Teplá, Považské Pod-

hradie, Praznov, Šebešťanová, Zemiansky Kvášov s účinnosťou od 1. januára 2002 je:

a/ za ornú pôdu, chmeľnice, vinice a ovocné sady 0,75 % zo základu dane,

b/ za trvalé trávne porasty; lesné pozemky na ktorých sú

hospodárske lesy; rybníky s chovom rýb a ostatné hos-

podársky využívané vodné plochy 0,25 % zo základu dane.

2. Základom dane z pozemkov, uvedených v ods. 1 je výmera pôdy, vynásobená cenou

pôdy za 1 m2. Takto vypočítaný základ dane sa zaokrúhľuje na celé 100 Sk nadol.

3. Pri určovaní základu dane podľa ods. 2 je možné za presne stanovených podmienok

v zmysle § 4 vyhlášky MF SR č. 58/1993 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon SNR č.

317/92 Zb. o DzN v znení neskorších predpisov (ďalej len “Vyhlášky”) použiť pri

výpočte dva druhy cien:

a/ cenu pôdy, zistenú podľa platného cenového predpisu v zmysle vyhlášky MF SR

č. 465/91 Zb. o cenách v znení neskorších prepisov, ktorá je závislá od zaradenia

pozemku do bonitovaných pôdnoekologických jednotiek.

Daňovník je povinný túto skutočnosť preukázať písomným dokladom, potvrdeným orgá-

nom štátnej správy do 31. decembra 2001.

b/ priemernú cenu pôdy za 1 m2, určenú v prílohe Vyhlášky pre všetky katastrálne územia

Považskej Bystrice 2,83 Sk/m2 .

 

 

Článok 3

1. Ročná sadzba dane z pozemkov za každý aj začatý m2 pre katastrálne územia Považská

Bystrica, Dolný Moštenec, Horný Moštenec, Milochov, Orlové, Podmanín, Podvažie,

Považská Teplá, Považské Podhradie, Praznov, Šebešťanová, Zemiansky Kvášov

s účinnosťou od 1. januára 2002 je:

a/ za záhrady 0,10 Sk,

b/ za zastavané plochy a nádvoria 0,10 Sk,

c/ za ostatné plochy s výnimkou stavebných pozemkov 0,10 Sk,

d/ za stavebné pozemky /nezastavané pozemky/, ktoré sú určené na zastavanie

rozhodnutím stavebného úradu 1,00 Sk.

2. Ročná sadzba dane z pozemkov podľa ods.1 písm. a/, b/, c/ sa násobí vo všetkých katastrál-

nych územiach koeficientom 2,5.

3. Ročná sadzba dane z pozemkov podľa ods. 1 písm. d/ sa násobí koeficientom:

- v katastrálnom území Považská Bystrica - ulice

Centrum, Stred, Štúrova, M. R. Štefánika,

Železničná, Hviezdoslavova 3,5;

- v katastrálnom území Považská Bystrica 2,5;

- v katastrálnych územiach Dolný Moštenec, Horný Moštenec, Milochov,

Orlové, Podmanín, Podvažie, Považská Teplá, Považské Podhradie,

Praznov, Šebešťanová, Zemiansky Kvášov 2,0.

 

D r u h á č a s ť

DAŇ ZO STAVIEB

Článok 4

1. Základná ročná sadzba dane zo stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej plochy pre

katastrálne územia Považská Bystrica, Dolný Moštenec, Horný Moštenec, Milochov,

Orlové, Podmanín, Podvažie, Považská Teplá, Považské Podhradie, Praznov, Šebešťanová,

Zemiansky Kvášov s účinnosťou od 1. januára 2002 je:

a/ za stavby na bývanie a za ostatné stavby tvoriace príslušenstvo hlavnej stavby

1,00 Sk,

b/ za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby využívané na skladovanie

vlastnej pôdohospodárskej produkcie, stavby pre vodné hospodárstvo s výnimkou stavieb

na skladovanie inej ako vlastnej pôdohospodárskej produkcie a stavieb na administratívu 1,00 Sk,

c/ za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu

3,00 Sk,

d/ za samostatne stojace garáže a za samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené

alebo používané na tieto účely postavené mimo obytných domov

4,00 Sk,

e/ za priemyselné tavby a stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu s výnim-

kou stavieb na skladovanie a administratívu

10,00 Sk,

f/ za stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu;

pri administratívnych budovách, ktoré slúžia aj na iné účely, sa uplatní táto sadzba dane,

ak sa budova využíva prevažne na administratívne účely

18,57 Sk,

g/ za ostatné stavby

3,00 Sk.

 

2. Základné ročné sadzby dane podľa ods. 1 sa zvyšujú pri viacpodlažných stavbách

o 0,75 Sk za každé ďalšie nadzemné podlažie.

 

3. Sadzba určená podľa ods. 1písm. a/, prípadne zvýšená podľa ods. 2 sa násobí koeficientom:

- v katastrálnom území Považská Bystrica 3,5;

- v katastrálnom území Považská Bystrica - Lazy 1,5;

- v katastrálnych územiach Orlové, Považské Podhradie,

Považská Teplá, Zemiansky Kvášov 3,0;

- v katastrálnych územiach Dolný Moštenec, Horný Moštenec,

Milochov, Podmanín, Praznov, Šebešťanová 2,5;

- v katastrálnom území Podvažie 2,0.

 

4. Sadzba určená podľa ods.1 písm. b/, prípadne zvýšená podľa ods. 2 sa násobí koeficientom:

- vo všetkých katastrálnych územiach 1,5.

 

5. Sadzba určená podľa ods. 1 písm. c/, prípadne zvýšená podľa ods.2 sa násobí koeficientom:

- vo všetkých katastrálnych územiach 2,0.

 

6. Sadzba určená podľa ods.1 písm. d/, prípadne zvýšená podľa ods. 2 sa násobí koeficientom:

- vo všetkých katastrálnych územiach 2,0.

 

7. Sadzba určená podľa ods. 1 písm. e/, prípadne zvýšená podľa ods.2 sa násobí koeficientom:

- v katastrálnom území Považská Bystrica 3,5;

- v katastrálnom území Považská Bystrica - Lazy 1,5;

- v katastrálnom území Považské Podhradie - oblasť ľahkého priemyslu 3,5;

- v katastrálnych územiach Orlové, Považské Podhradie,

Považská Teplá, Zemiansky Kvášov 3,0;

- v katastrálnych územiach Dolný Moštenec, Horný Moštenec,

Milochov, Podmanín, Praznov, Šebešťanová 2,5;

- v katastrálnom území Podvažie 2,0.

 

8. Sadzba určená podľa ods. 1. písm. f/, prípadne zvýšená podľa ods.2 sa násobí koeficientom:

- v katastrálnom území Považská Bystrica 3,5;

- v katastrálnom území Považská Bystrica - Lazy 1,5;

- v katastrálnom území Považské Podhradie - oblasť ľahkého priemyslu 3,5;

- v katastrálnych územiach Orlové, Považské Podhradie,

Považská Teplá, Zemiansky Kvášov 3,0;

- v katastrálnych územiach Dolný Moštenec, Horný Moštenec,

Milochov, Podmanín, Praznov, Šebešťanová 2,5;

- v katastrálnom území Podvažie 2,0.

 

9. Sadzba určená podľa ods. 1 písm. g/, prípadne zvýšená podľa ods.2 sa násobí koeficientom:

- vo všetkých katastrálnych územiach 1,5.

 

10. Daň vypočítaná podľa článku 4 ods. 1 písm. a/, c/, d/, a podľa ods. 2, 3, 5 a 6 sa zvýši

až o 5,00 Sk za každý m2 podlahovej plochy vo všetkých katastrálnych územiach za:

a/ byty a nebytové priestory a garáže v stavbách na bývanie,

b/ stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu,

c/ samostatne stojace garáže, stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané

na tieto účely, ktoré sú postavené mimo stavieb na bývanie,

ktorá sa využíva na podnikateľskú činnosť, inú zárobkovú činnosť alebo prenájom s vý-

nimkou pôdohospodárskej produkcie.

11. Pri stavbách uvedených v odseku 1 písm. b/, e/, f/, ktoré slúžia na viaceré účely, sa pou-

žije sadzba dane, ktorá zodpovedá podnikateľskej činnosti vykonávanej na prevažnej čas-

ti podlahovej plochy nadzemnej časti stavby.

 

T r e t i a č a s ť

DAŇ Z BYTOV

Článok 5

1. Základná ročná sadzba dane z bytov za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a neby-

tového priestoru v bytovom dome, spoločných častí bytového domu alebo spoločných za-

riadení bytového domu s účinnosťou od 1. januára 2002 je

1,00 Sk.

2. Sadzba určená podľa ods. 1 sa násobí koeficientom:

- v katastrálnom území Považská Bystrica 3,5;

- v katastrálnom území Považská Bystrica - Lazy 1,5;

- v katastrálnych územiach Orlové, Považské Podhradie,

Považská Teplá, Zemiansky Kvášov 3,0;

- v katastrálnych územiach Dolný Moštenec, Horný Moštenec,

Milochov, Podmanín, Praznov, Šebešťanová 2,5,

- v katastrálnom území Podvažie 2,0.

 

3. Daň vypočítaná podľa článku 5 ods.1 a 2 sa zvýši o 5,00 Sk za každý m2 podlahovej plochy

bytu a nebytových priestorov v bytovom dome, spoločných častí bytového domu alebo spo-

ločných zariadení bytového domu, ktoré sa využívajú na podnikateľskú činnosť, inú zárob-

kovú činnosť alebo prenájom vo všetkých katastrálnych územiach.

 

Š t v r t á č a s ť

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

Článok 6

Daňové úľavy

1. Správca dane Mesto Považská Bystrica poskytne daňovú úľavu vo výške 50 % z vypočíta-

nej dane z pozemkov, ktorých využívanie je obmedzené vzhľadom na podkopanie, ich u-

miestnenie v oblasti dobývacích priestorov, alebo pásmach hygienickej ochrany vody II.

stupňa, na ochranu životného prostredia, ich postihnutie ekologickými katastrofami alebo

nadmernými emisnými zaťaženiami.

2. Daňová úľava podľa ods. 1 sa môže poskytnúť len na základe vyjadrenia príslušného or-

gánu štátnej správy, písomným rozhodnutím ktorého bolo hospodárske využívanie pozemku

obmedzené.

 

3. Správca dane Mesto Považská Bystrica poskytne daňovú úľavu vo výške 50 % z dane zo

stavieb:

a/ zo stavieb na bývanie a bytov podľa tretej časti článku 5 tohto VZN vo vlastníctve ťažko

zdravotne postihnutých občanov, držiteľov preukazu ZŤP a ZŤP/S, ako aj prevažne

alebo úplne bezvládnych občanov, slúžiacich na ich trvalé bývanie;

b/ z garáží vo vlastníctve ťažko zdravotne postihnutých občanov držiteľov preukazov ZŤP

a ZŤP/S, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych občanov, ktoré slúžia pre motorové

vozidlo používané na ich dopravu;

c/ zo stavieb, ktorých využitie je obmedzené z dôvodu rozsiahlej rekonštrukcie, stavebnej

uzávery, na ktoré bolo vydané právoplatné rozhodnutie príslušného orgánu štátnej správy

alebo samosprávy.

4. Správca dane poskytne daňovú úľavu podľa ods. 1 a 3, ak si ju daňovník uplatní v daňovom

priznaní do 31. januára 2002.

5. K uplatneniu daňovej úľavy podľa ods. 1 a 3 daňovník je povinný predložiť kópiu dokladu,

umožňujúcu poskytnutie úľavy.

 

 

 

Článok 7

Vyrubenie dane

1. Daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov vyrubí správca dane každoročne do

15. marca bežného zdaňovacieho obdobia podľa stavu k 1. januáru.

2. Ak zaniknú podmienky na oslobodenie od dane podľa § 4 ods. 2, § 9 ods. 2 a § 11c ods. 2

zákona SNR č. 317/92 Zb. o DzN v znení neskorších predpisov v priebehu roka, správca

dane vyrubí za toto zdaňovacie obdobie daň do 30 dní po podaní priznania.

3. V osobitne zložitých alebo odôvodnených prípadoch môže správca dane lehoty uvedené

v odsekoch 1 a 2 primerane predĺžiť.

Článok 8

Platenie dane

1. Daň z nehnuteľností je splatná:

a/ ak ide o daňovníka prevádzkujúceho poľnohospodársku výrobu, v troch splátkach, a to

20 % dane do 30. júna, 30 % dane do 30. septembra a 50 % dane do 30. novembra

2002,

b/ v ostatných prípadoch v štyroch rovnakých splátkach, a to najneskôr do 31. marca,

30. júna, 30. septembra a 30. novembra 2002.

 

2. Ak ročná daň vyrubená fyzickej osobe nepresahuje 500,- Sk a právnickej osobe 5000,- Sk,

je splatná naraz do 31. marca 2002.

3. Daň možno zaplatiť naraz aj vtedy, ak je vyššia, ako je uvedené v predchádzajúcom odseku.

4. Daň z nehnuteľností je možné bezhotovostne uhradiť na účet správcu dane č. 19627 - 372/

0200 v pobočke VÚB, a. s. v Považskej Bystrici alebo v hotovosti u správcu dane.

 

 

Článok 9

Penále

1. Daňovník je povinný za každý deň omeškania zaplatiť penále vo výške 0,3 % z nedoplatku

dane alebo splátky dane.

 

 

P i a t a č a s ť

SPLNOMOCŇOVACIE USTANOVENIE

Článok 10

Správca dane môže v individuálnych prípadoch vykonať opatrenia na odstránenie tvrdostí,

ktoré by mohli zo zákona SNR č. 317/92 Zb. o DzN v znení neskorších predpisov a z VZN

vzniknúť.

 

 

Š i e s t a č a s ť

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 11

1. VZN o dani z nehnuteľností na rok 2001, schválené uznesením Mestského zastupiteľstva

v Považskej Bystrici č. 64/2000 zo 7. 12. 2000 sa ruší.

2. Toto VZN bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Považskej Bystrici

z 22. 11. 2001 a nadobúda účinnosť 1. januára 2002.

 

 

Ing. Ľuboš L a c k o v i č

primátor mesta, v. r.