V š e o b e c n e     z á v ä z n é     n a r i a d e n i e

o dani z nehnuteľností na rok 2001


     Mestské zastupiteľstvo v Považskej Bystrici v zmysle § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v

znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom SNR č. 317/92 Zb. o dani z nehnuteľností (ďalej len “DzN”) v znení

neskorších predpisov a Vyhlášky MF SR č. 58/93 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon SNR č. 317/92 Zb. o DzN, v znení

neskorších predpisov vydáva pre Mesto Považská Bystrica toto Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len “VZN”).

Článok 1

ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Toto VZN upravuje podrobne podmienky určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území mesta Považská

Bystrica a jeho mestských častí, katastrálnych území - Považská Bystrica, Dolný Moštenec, Horný Moštenec,

Milochov, Orlové, Podmanín, Podvažie, Považská Teplá, Považské Podhradie, Praznov, Šebešťanová, Zemiansky

Kvášov, ako aj poskytovanie daňových úľav.

2. Zdaňovacím obdobím pre účely tohto VZN je kalendárny rok 2001.

3. Správu dane z nehnuteľností na území mesta a v jeho mestských častiach - katastrálnych územiach, vykonáva

Mesto Považská Bystrica.

4. Na vznik alebo zánik daňovej povinnosti je rozhodujúci stav v evidencii katastra nehnuteľností k 1. januáru 2001.

5. Daňové priznanie k dani z nehnuteľností - daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a z nebytových priestorov v

bytovom dome, zo spoločných častí bytového domu a spoločných zariadení bytového domu a ich častí /ďalej len “daň z

bytov”/ na rok 2001 je daňovník povinný podať na Mestskom úrade v Považskej Bystrici do 31. januára 2001 na

predpísanom tlačive.

6. Daňovník, ktorý podal daňové priznanie pred zdaňovacím obdobím roka 2001 a nenastali u neho zmeny skutočností

rozhodujúcich pre vyrubenie daňovej povinnosti, daňové priznanie na rok 2001 nepodáva.

7. V prípade, že daňovníkovi vznikne nová povinnosť k dani z nehnuteľností alebo u ktorého nastali zmeny v

okolnostiach rozhodujúcich pre vyrubenie dane v priebehu kalendárneho roka, daňovník je povinný podať daňové

priznanie do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti alebo týchto skutočností.

8. Pokiaľ daňovník uplatňuje nárok na oslobodenie od dane z pozemkov, dane zo stavieb alebo dane z bytov, urobí

tak v daňovom priznaní. Podmienky na oslobodenie od dane stanovuje zákon SNR č. 317/92 Zb. o DzN v znení

neskorších prepisov.

9. Daňovník je povinný v daňovom priznaní uviesť všetky okolnosti rozhodujúce pre výpočet dane a daň si sám vypočítať.

 

P r v á    č a s ť

DAŇ Z POZEMKOV

Článok 2

1. Ročná sadzba dane z pozemkov pre katastrálne územia Považská Bystrica, Dolný Moštenec, Horný Moštenec,

Milochov, Orlové, Podmanín, Podvažie, Považská Teplá, Považské Podhradie, Praznov, Šebešťanová, Zemiansky

Kvášov s účinnosťou od 1. januára 2001 je:

a/ za ornú pôdu, chmeľnice, vinice a ovocné sady 0,75 % zo základu dane,

b/ za trvalé trávne porasty; lesné pozemky na ktorých sú hospodárske lesy; rybníky s chovom rýb a ostatné

hospodársky využívané vodné plochy 0,25 % zo základu dane.

2. Základom dane z pozemkov, uvedených v ods. 1 je výmera pôdy, vynásobená cenou pôdy za 1 m2. Takto vypočítaný

základ dane sa zaokrúhľuje na celé 100 Sk nadol.

3. Pri určovaní základu dane podľa ods. 2 je možné za presne stanovených podmienok v zmysle § 4 vyhlášky MF SR č.

58/1993 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon SNR č. 317/92 Zb. o DzN v znení neskorších predpisov (ďalej len “Vyhlášky”)

použiť pri výpočte dva druhy cien:

a/ cenu pôdy, zistenú podľa platného cenového predpisu v zmysle vyhlášky MF SR č. 465/91 Zb. o cenách v znení

neskorších prepisov, ktorá je závislá od zaradenia pozemku do bonitovaných pôdnoekologických jednotiek. Daňovník je

povinný túto skutočnosť preukázať písomným dokladom, potvrdeným orgánom štátnej správy do 31. decembra 2000.

b/ priemernú cenu pôdy za 1 m2, určenú v prílohe Vyhlášky pre všetky katastrálne územia Považskej Bystrice 2,83

Sk/m2 .

Článok 3

1. Ročná sadzba dane z pozemkov za každý aj začatý m2 pre katastrálne územia Považská Bystrica, Dolný

Moštenec, Horný Moštenec, Milochov, Orlové, Podmanín, Podvažie, Považská Teplá, Považské Podhradie, Praznov,

Šebešťanová, Zemiansky Kvášov s účinnosťou od 1. januára 2001 je:

a/ za záhrady 0,10 Sk,

b/ za zastavané plochy a nádvoria 0,10 Sk,

c/ za ostatné plochy s výnimkou stavebných pozemkov 0,10 Sk,

d/ za stavebné pozemky /nezastavané pozemky/, ktoré sú určené na zastavanie rozhodnutím stavebného úradu 1,00 Sk.

2. Ročná sadzba dane z pozemkov podľa ods. 1 písm. a/, b/, c/ sa násobí vo všetkých katastrálnych územiach

koeficientom 2,5.

3. Ročná sadzba dane z pozemkov podľa ods. 1 písm. d/ sa násobí koeficientom:

- v katastrálnom území Považská Bystrica - ulice Centrum, Stred, Štúrova, M. R. Štefánika, Železničná, Hviezdoslavova

3,5,

- v katastrálnom území Považská Bystrica 2,5;

- v katastrálnych územiach Dolný Moštenec, Horný Moštenec, Milochov, Orlové, Podmanín, Podvažie, Považská Teplá,

Považské Podhradie, Praznov, Šebešťanová, Zemiansky Kvášov 2,0.

 

D r u h á    č a s ť

DAŇ ZO STAVIEB

Článok 4

1. Základná ročná sadzba dane zo stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej plochy pre katastrálne územia Považská

Bystrica, Dolný Moštenec, Horný Moštenec, Milochov, Orlové, Podmanín, Podvažie, Považská Teplá, Považské

Podhradie, Praznov, Šebešťanová, Zemiansky Kvášov s účinnosťou od 1. januára 2001 je:

a/ za stavby na bývanie a za ostatné stavby tvoriace príslušenstvo hlavnej stavby 1,00 Sk,

b/ za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej

produkcie, stavby pre vodné hospodárstvo s výnimkou stavieb na skladovanie inej ako vlastnej pôdohospodárskej

produkcie a stavieb na administratívu 1,00 Sk,

c/ za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu 3,00 Sk,

d/ za samostatne stojace garáže a za samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané na tieto

účely postavené mimo obytných domov 4,00 Sk,

e/ za priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu s výnimkou stavieb na skladovanie

a administratívu 10,00 Sk,

f/ za stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu; pri administratívnych

budovách, ktoré slúžia aj na iné účely, sa uplatní táto sadzba dane, ak sa budova využíva prevažne na administratívne

účely 18,57 Sk,

g/ za ostatné stavby 3,00 Sk.

2. Základné ročné sadzby dane podľa ods. 1 sa zvyšujú pri viacpodlažných stavbách o 0,75 Sk za každé ďalšie

nadzemné podlažie.

3. Sadzba určená podľa ods. 1 písm. a/, prípadne zvýšená podľa ods. 2 sa násobí koeficientom:

- v katastrálnom území Považská Bystrica 3,5;

- v katastrálnom území Považská Bystrica - Lazy 1,5;

- v katastrálnych územiach Orlové, Považské Podhradie, Považská Teplá, Zemiansky Kvášov 3,0;

- v katastrálnych územiach Dolný Moštenec, Horný Moštenec, Milochov, Podmanín, Praznov, Šebešťanová 2,5;

- v katastrálnom území Podvažie 2,0.

4. Sadzba určená podľa ods. 1 písm. b/, prípadne zvýšená podľa ods. 2 sa násobí koeficientom:

- vo všetkých katastrálnych územiach 1,5.

5. Sadzba určená podľa ods. 1 písm. c/, prípadne zvýšená podľa ods. 2 sa násobí koeficientom:

- vo všetkých katastrálnych územiach 2,0.

6. Sadzba určená podľa ods. 1 písm. d/, prípadne zvýšená podľa ods. 2 sa násobí koeficientom:

- vo všetkých katastrálnych územiach 2,0.

7. Sadzba určená podľa ods. 1 písm. e/, prípadne zvýšená podľa ods. 2 sa násobí koeficientom:

- v katastrálnom území Považská Bystrica 3,5;

- v katastrálnom území Považská Bystrica - Lazy 1,5;

- v katastrálnom území Považské Podhradie - oblasť ľahkého priemyslu 3,5;

- v katastrálnych územiach Orlové, Považské Podhradie, Považská Teplá, Zemiansky Kvášov 3,0;

- v katastrálnych územiach Dolný Moštenec, Horný Moštenec, Milochov, Podmanín, Praznov, Šebešťanová 2,5;

- v katastrálnom území Podvažie 2,0.

8. Sadzba určená podľa ods. 1. písm. f/, prípadne zvýšená podľa ods. 2 sa násobí koeficientom:

- v katastrálnom území Považská Bystrica 3,5;

- v katastrálnom území Považská Bystrica - Lazy 1,5;

- v katastrálnom území Považské Podhradie - oblasť ľahkého priemyslu 3,5;

- v katastrálnych územiach Orlové, Považské Podhradie, Považská Teplá, Zemiansky Kvášov 3,0;

- v katastrálnych územiach Dolný Moštenec, Horný Moštenec, Milochov, Podmanín, Praznov, Šebešťanová 2,5;

- v katastrálnom území Podvažie 2,0.

9. Sadzba určená podľa ods. 1 písm. g/, prípadne zvýšená podľa ods. 2 sa násobí koeficientom:

- vo všetkých katastrálnych územiach 1,5.

10. Daň vypočítaná podľa článku 4 ods. 1 písm. a/, c/, d/, a podľa ods. 2, 3, 5 a 6 sa zvýši až o 5,00 Sk za každý m2

podlahovej plochy vo všetkých katastrálnych územiach za:

a/ byty a nebytové priestory a garáže v stavbách na bývanie,

b/ stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu,

c/ samostatne stojace garáže, stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely, ktoré sú

postavené mimo stavieb na bývanie, ktorá sa využíva na podnikateľskú činnosť, inú zárobkovú činnosť alebo prenájom

s výnimkou pôdohospodárskej produkcie.

11. Pri stavbách uvedených v odseku 1 písm. b/, e/, f/, ktoré slúžia na viaceré účely, sa použije sadzba dane, ktorá

zodpovedá podnikateľskej činnosti vykonávanej na prevažnej časti podlahovej plochy nadzemnej časti stavby.

 

T r e t i a   č a s ť

DAŇ Z BYTOV

Článok 5

1. Základná ročná sadzba dane z bytov za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru v

bytovom dome, spoločných častí bytového domu alebo spoločných zariadení bytového domu s účinnosťou od 1. januára

2001 je 1,00 Sk.

2. Sadzba určená podľa ods. 1 sa násobí koeficientom:

- v katastrálnom území Považská Bystrica 3,5;

- v katastrálnom území Považská Bystrica - Lazy 1,5;

- v katastrálnych územiach Orlové, Považské Podhradie, Považská Teplá, Zemiansky Kvášov 3,0;

- v katastrálnych územiach Dolný Moštenec, Horný Moštenec, Milochov, Podmanín, Praznov, Šebešťanová 2,5,

- v katastrálnom území Podvažie 2,0.

3. Daň vypočítaná podľa článku 5 ods. 1 a 2 sa zvýši o 5,00 Sk za každý m2 podlahovej plochy bytu a nebytových

priestorov v bytovom dome, spoločných častí bytového domu alebo spoločných zariadení bytového domu, ktoré sa

využívajú na podnikateľskú činnosť, inú zárobkovú činnosť alebo prenájom vo všetkých katastrálnych územiach.

 

Š t v r t á    č a s ť

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

Článok 6

Daňové úľavy

1. Správca dane Mesto Považská Bystrica poskytne daňovú úľavu vo výške 50 % z vypočítanej dane z pozemkov,

ktorých využívanie je obmedzené vzhľadom na podkopanie, ich umiestnenie v oblasti dobývacích priestorov, alebo

pásmach hygienickej ochrany vody II. stupňa, na ochranu životného prostredia, ich postihnutie ekologickými

katastrofami alebo nadmernými emisnými zaťaženiami.

2. Daňová úľava podľa ods. 1 sa môže poskytnúť len na základe vyjadrenia príslušného orgánu štátnej správy,

písomným rozhodnutím ktorého bolo hospodárske využívanie pozemku obmedzené.

3. Správca dane Mesto Považská Bystrica poskytne daňovú úľavu vo výške 50 % z dane zo stavieb:

a/ zo stavieb na bývanie a bytov podľa tretej časti článku 5 tohto VZN vo vlastníctve ťažko zdravotne postihnutých

občanov, držiteľov preukazu ZŤP a ZŤP/S, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych občanov, slúžiacich na ich trvalé

bývanie;

b/ z garáží vo vlastníctve ťažko zdravotne postihnutých občanov držiteľov preukazov ZŤP a ZŤP/S, ako aj prevažne alebo

úplne bezvládnych občanov, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich dopravu;

c/ zo stavieb, ktorých využitie je obmedzené z dôvodu rozsiahlej rekonštrukcie, stavebnej uzávery, na ktoré bolo vydané

právoplatné rozhodnutie príslušného orgánu štátnej správy alebo samosprávy.

4. Správca dane poskytne daňovú úľavu podľa ods. 1 a 3, ak si ju daňovník uplatní v daňovom priznaní do 31. januára

2001.

5. K uplatneniu daňovej úľavy podľa ods. 1 a 3 daňovník je povinný predložiť kópiu dokladu, umožňujúcu poskytnutie

úľavy.

 

Článok 7

Vyrubenie dane

1. Daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov vyrubí správca dane každoročne do 15. marca bežného zdaňovacieho

obdobia podľa stavu k 1. januáru.

2. Ak zaniknú podmienky na oslobodenie od dane podľa § 4 ods. 2, § 9 ods. 2 a § 11c ods. 2 zákona SNR č. 317/92

Zb. o DzN v znení neskorších predpisov v priebehu roka, správca dane vyrubí za toto zdaňovacie obdobie daň do 30 dní

po podaní priznania.

3. V osobitne zložitých alebo odôvodnených prípadoch môže správca dane lehoty uvedené v odsekoch 1 a 2 primerane

predĺžiť.

 

Článok 8

Platenie dane

1. Daň z nehnuteľností je splatná:

a/ ak ide o daňovníka prevádzkujúceho poľnohospodársku výrobu, v troch splátkach, a to 20 % dane do 30. júna, 30 %

dane do 30. septembra a 50 % dane do 30. novembra 2001,

b/ v ostatných prípadoch v štyroch rovnakých splátkach, a to najneskôr do 31. marca, 30. júna, 30. septembra a 30.

novembra 2001.

2. Ak ročná daň vyrubená fyzickej osobe nepresahuje 500,- Sk a právnickej osobe 5000,- Sk,  je splatná naraz do 31.

marca 2001.

3. Daň možno zaplatiť naraz aj vtedy, ak je vyššia, ako je uvedené v predchádzajúcom odseku.

4. Daň z nehnuteľností je možné bezhotovostne uhradiť na účet správcu dane č. 19627 - 372/0200 v pobočke VÚB,

a. s. v Považskej Bystrici alebo v hotovosti u správcu dane.

 

Článok 9

Penále

1. Daňovník je povinný za každý deň omeškania zaplatiť penále vo výške 0,3 % z nedoplatku dane alebo splátky dane.

 

P i a t a    č a s ť

SPLNOMOCŇOVACIE USTANOVENIE

Článok 10

Správca dane môže v individuálnych prípadoch vykonať opatrenia na odstránenie tvrdostí, ktoré by mohli zo zákona

SNR č. 317/92 Zb. o DzN v znení neskorších predpisov a z VZN vzniknúť.

 

Š i e s t a    č a s ť

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 11

1. VZN o dani z nehnuteľností na rok 2000, schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Považskej Bystrici č.

51/99 z 25. 11. 1999 sa ruší.

2. Toto VZN bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Považskej Bystrici č. 64/2000 zo 7. 12. 2000 a

nadobúda účinnosť 1. januára 2001.

 

 

Ing. Ľuboš L a c k o v i č

primátor mesta, v. r.