Všeobecne záväzné nariadenie mesta Považská Bystrica

o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania

sociálnych služieb a o úhrade za poskytované služby

v Domove dôchodcov, Lánska 957/32, Považská Bystrica

schválené uznesením MZ č. 24/2003 z 27. 3. 2003,

účinnosť nadobudlo 11. 4. 2003


Mestské zastupiteľstvo v Považskej Bystrici vydáva v súlade s ust. § 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) mesta Pov. Bystrica o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o úhrade za poskytované služby v Domove dôchodcov Pov. Bystrica (ďalej len DD).

 

Úvodné ustanovenie

Všeobecne záväzné nariadenie upravuje rozsah a bližšie podmienky poskytovania sociálnych služieb starým občanom v domove dôchodcov, úhrady za tieto služby, spôsob ich určenia a platenia.

 

Čl. 1

Predmet úpravy

Všeobecne záväzné nariadenie ustanovuje:

a/ podrobnosti o:

- poskytovaní starostlivosti v DD,

- stravovaní v DD, vrátane spôsobu zabezpečovania stravovania,

- príslušenstve obytnej miestnosti, o prevádzkovom zariadení obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti, o vybavení obytnej miestnosti a spoločných priestorov a o vecných plneniach spojených s bývaním v DD,

b/ výšku stravnej jednotky,

c/ spôsob určenia úhrady a výšku úhrady za stravovanie, bývanie a zaopatrenie,

d/ osobné vybavenie občana,

e/ úschovu cenných vecí.

 

Čl. 2

Rozsah nevyhnutných sociálnych služieb poskytovaných v DD

V domove dôchodcov sa poskytuje:

a/ nevyhnutná starostlivosť, ktorou je:

- stravovanie,

- bývanie,

- zaopatrenie, za ktoré sa považuje:

upratovanie,

poskytovanie posteľnej bielizne, pranie a žehlenie alebo manglovanie posteľnej bielizne,

pranie, čistenie a žehlenie osobného šatstva,

údržba a oprava osobného vybavenia,

poskytovanie pomoci na zabezpečenie nevyhnutných životných úkonov uvedených v prílohe č. 1 zákona o sociálnej pomoci, ak ich poskytovanie vyžaduje nepriaznivý zdravotný stav občana,

b/ ďalšia starostlivosť, ktorou je:

- poradenstvo,

- záujmová činnosť,

- kultúrna činnosť,

- rehabilitačná činnosť,

c/ osobné vybavenie, ak občan nemá osobné vybavenie z dôvodu, že si ho nemôže sám, ani s pomocou rodiny zabezpečiť svojím príjmom a príjmom zo svojho majetku,

d/ podporuje sa účasť na spoločenskom živote,

e/ zabezpečuje sa úschova cenných vecí.

Čl. 3

Podrobnosti o stravovaní v DD

1. Stravníkmi v DD sú:

- občania, ktorým sa poskytujú sociálne služby v DD,

- občania vykonávajúci civilnú službu v DD,

- zamestnanci DD.

2. Ďalšími stravníkmi môžu byť:

- občania, ktorým sa poskytuje opatrovateľská služba,

- občania, pre ktorých sa organizuje spoločné stravovanie,

- zamestnanci iných organizácií, ktorí vykonávajú na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru činnosť súvisiacu s prevádzkou DD,

- zamestnancom orgánu, ktorý vykonáva kontrolnú činnosť DD,

- študentom v čase vykonávania praxe v DD.

3. Stravovanie sa zabezpečuje prípravou stravy v stravovacej prevádzke zariadenia DD.

4. Strava sa poskytuje v súlade so zásadami správnej výživy, s prihliadnutím na vek a zdravotný stav stravníkov a podľa určených stravných jednotiek.

5. Diétna strava sa poskytuje na základe odporúčania ošetrujúceho lekára.

6. Za celodenné stravovanie sa považujú raňajky, desiata, obed, olovrant a večera. Pri diéte diabetickej, bielkovinovej, výživnej a špeciálnych diétach sa za celodenné stravovanie považujú raňajky, desiata, obed, olovrant, večera a druhá večera.

7. Občan, ktorému sa poskytuje starostlivosť v DD, je povinný odoberať v rámci starostlivosti aspoň dve hlavné jedlá denne.

8. Strava sa pripravuje podľa jedálneho lístka zostaveného pre každý druh podávanej stravy. Jedálny lístok sa zostavuje týždeň dopredu. Zostavovanie jedálneho lístka je možné prispôsobiť sezónnym ročným obdobiam, zvyklostiam danej lokality a pripomienkam stravníkov. Základná zásada pri zostavovaní jedálneho lístka je dodržiavanie stravnej jednotky.

9. Jedálny lístok zostavuje stravovacia komisia, ktorej členmi sú lekár, diétna sestra, hlavná sestra a zástupca obyvateľov. Jedálny lístok schvaľuje riaditeľ zariadenia.

Čl. 4

Výška úhrady za stravovanie

1. Stravná jednotka pre občana, ktorému sa poskytuje starostlivosť v DD s počtom odobraných jedál zodpovedajúcim celodennému stravovaniu pri poskytovaní stravy na deň na občana pri strave racionálnej a šetriacej je 76,-- Sk.

2. Stravná jednotka ustanovená v ods. 1 sa zvyšuje o 25 % na deň za občana, ktorému sa poskytuje diabetická, bielkovinová, výživná alebo špeciálna diéta.

3. Stravnú jednotku upravuje Mestské zastupiteľstvo Považská Bystrica doplnkami tohto VZN, na základe žiadosti riaditeľa, pričom sa vychádza zo súčasných cenových relácií potravín.

4. Výdavky na potraviny (suroviny) pri poskytovaní starostlivosti v DD s celoročným pobytom s počtom odoberaných jedál zodpovedajúcim celodennému stravovaniu sa zvyšujú o 180,-- Sk na kalendárny rok na občana, na prilepšenie stravy počas sviatkov.

5. Pri celodennom stravovaní sa zo stravnej jednotky počíta:

a/ pri racionálnej strave, šetriacej diéte a neslanej diéte na

raňajky 12 %

desiatu 9 %

obed 40 %

olovrant 9 %

večeru 30 %

b/ pri diabetickej diéte, bielkovinej, výživnej a špeciálnej diéte na

raňajky 11 %

desiatu 8 %

obed 40 %

olovrant 8 %

večeru 27 %

druhú večeru 6 %

Stravná jednotka sa zaokrúhľuje na desiatky halierov nahor.

6. Stravnou jednotkou v DD sa rozumie finančná norma priemerných nákladov na potraviny pripadajúca na 1 ubytovací deň.

7. Výška za stravovanie pre občanov uvedených v čl. 3 ods. 2 sa rovná výške ceny jedla.

8. Rozdiely v stravných jednotkách sa vyrovnávajú ku koncu štvrťroka tak, aby stravná jednotka bola v priemere na deň dodržaná.

Čl. 5

Úhrada za bývanie

1. Na účely určenia úhrady za bývanie sa považuje za:

a/ príslušenstvo obytnej miestnosti - predsieň, WC, kúpeľňa,

b/ vybavenie obytnej miestnosti, najmä lôžko, stôl, stolička, skrine, svietidlá, záclona,

c/ spoločné priestory, najmä spoločenské miestnosti, jedáleň, chodba, schodište a priestory rehabilitácie,

d/ vybavenie spoločných priestorov, najmä svietidlo, stôl, stolička, záclona a koberec,

e/ vecné plnenia spojené s bývaním, najmä vykurovanie, dodávka teplej a studenej vody, upratovanie spoločných priestorov, užívanie výťahu, dodávka elektrickej energie, odvádzanie odpadových vôd, odvoz odpadu a vybavenie zariadenia spoločnou televíznou anténou.

2. Výška úhrady za bývanie v DD na deň na občana sa určí ako súčin dennej sadzby úhrady za užívanie 1 m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti a veľkosti podlahovej plochy obytnej miestnosti a veľkosti podlahovej plochy príslušenstva obytnej miestnosti, ktoré občan užíva.

3. Denná sadzba úhrady za užívanie 1 m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti je 3,-- Sk. V tejto sadzbe sú zahrnuté výdavky za užívanie podlahovej plochy obytnej miestnosti, príslušenstva obytnej miestnosti, spoločných priestorov, prevádzkového zariadenia obytnej miestnosti a za užívanie vybavenia obytnej miestnosti, príslušenstva obytnej miestnosti a spoločných priestorov a vecné plnenia spojené s bývaním.

4. Veľkosť podlahovej plochy obytnej miestnosti, ktorú občan užíva sa určí tak, že veľkosť podlahovej plochy obytnej miestnosti sa vydelí počtom občanov, ktorí túto podlahovú plochu obytnej miestnosti užívajú.

5. Veľkosť podlahovej plochy príslušenstva obytnej miestnosti, ktorú občan užíva, sa určí tak, že veľkosť podlahovej plochy príslušenstva obytnej miestnosti sa vydelí počtom občanov, ktorí túto podlahovú plochu príslušenstva obytnej miestnosti užívajú.

6. Úhrada za bývanie určená podľa odseku 3 sa zvyšuje na deň na občana o:

a/ 10,-- Sk, ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užíva jeden občan,

b/ 5,-- Sk, ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užívajú dvaja občania.

Čl. 6

Výška úhrady za zaopatrenie

Výška úhrady za zaopatrenie:

a/ pri nepriaznivom zdravotnom stave občana, ktorý potrebuje pomoc inej osoby pri bežných úkonoch osobnej hygieny, vrátane holenia, pomoc pri obliekaní a vyzliekaní alebo pri čiastočnej bezvládnosti občana 27,-- Sk,

b/ pri nepriaznivom zdravotnom stave občana, ktorý potrebuje okrem pomoci uvedenej v bode 1 pomoc inej osoby pri presune na vozík, na lôžko a pomoc pri použití WC alebo pri prevažnej bezvládnosti občana 38,-- Sk,

c/ pri nepriaznivom zdravotnom stave občana, ktorý potrebuje pomoc inej osoby na zabezpečenie nevyhnutných životných úkonov a je spravidla odkázaný na pobyt na lôžku alebo pri úplnej bezvládnosti občana 50,-- Sk.

Výška úhrady za zaopatrenie je pre ostatných občanov na deň pri starostlivosti v DD 17,-- Sk.

Čl. 7

Osobné vybavenie

1. Osobné vybavenie je osobné šatstvo, osobná obuv a hygienické potreby.

2. Osobné vybavenie poskytuje DD občanovi v súlade so zákonom o sociálnej pomoci, s prihliadnutím na potreby občana a jeho zdravotný stav.

3. Rozsah osobného vybavenia určí riaditeľ zariadenia.

4. Osobné vybavenie, ktoré sa poskytuje občanovi, sa eviduje na osobnej karte občana.

Čl 8

Úschovy cenných vecí

1. DD prevezme do úschovy cenné veci vrátane vkladných knižiek a peňažnej hotovosti občana, o úschovu ktorých požiada občan pri nástupe do zariadenia, alebo počas poskytovania starostlivosti v ňom, na základe zmluvy o úschove.

2. DD vedie evidenciu uzavretých zmlúv o úschove.

3. Cenné veci prevzaté do úschovy sa označia tak, aby sa vylúčila ich zámena.

4. DD vedie evidenciu cenných vecí prevzatých do úschovy v osobnej karte občana.

5.  Ku vkladným knižkám sú vedené analytické kontá a register kont. Vklady a výdavky z vkladných knižiek sa zaznamenávajú do osobitného peňažného denníka na základe príjmových a výdavkových dokladov.

6. DD jedenkrát za štvrťrok vykonáva inventarizáciu cenných vecí, vrátane vkladných knižiek prevzatých do úschovy.

7.  Po smrti občana DD vyhotoví protokol o majetku občana a majetok občana prihlási do dedičského konania.

8. DD vedie dokumentáciu o dedičských konaniach po zomrelých občanoch.

Čl. 9

Spôsob určenia úhrady za stravovanie, bývanie a zaopatrenie

1. Úhrada za stravovanie v kalendárnom mesiaci na občana sa určuje pri starostlivosti v DD, ktorá sa poskytuje celoročne, násobkom počtu dní v kalendárnom mesiaci a výšky stravnej jednotky.

2. Na určenie úhrady za bývanie a zaopatrenie v kalendárnom mesiaci na občana pri starostlivosti v DD, ktorá sa poskytuje celoročne, použije sa ustanovenie odseku 1 primerane.

3. Celková úhrada za starostlivosť v DD v kalendárnom mesiaci na občana sa určí ako súčet úhrady za stravovanie, bývanie a zaopatrenie v kalendárnom mesiaci na občana, za ktoré sa platí úhrada.

4. Celková úhrada sa zaokrúhľuje na celé koruny nadol.

5. Za dni prerušenia poskytovania starostlivosti v DD a za dni poskytovania zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení platí občan úhradu za bývanie určenú podľa článku 5 v plnej výške a 20 % z úhrady za zaopatrenie určenej podľa článku 6.

Čl. 10

Záverečné ustanovenie

1. Pri poskytovaní služieb a výpočte úhrad za poskytované sociálne služby v DD sa primerane použije zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov, zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, zákon č. 94/1963 Zb. o rodine v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, Občiansky zákonník.

2. Toto VZN bolo schválené na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Považskej Bystrici 27. 3. 2003 a nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyvesenia.

 

Ing. Ľuboš   L a c k o v i č,   v. r.

primátor mesta