MESTO POVAŽSKÁ BYSTRICA

Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych poplatkoch

Úplné znenie VZN o miestnych poplatkoch v meste Považská Bystrica schválené uznesením MZ č. 27/1992 z 12. 5. 1992, ako vyplýva z Doplnkov č. 1 schváleného uzn. MZ č. 48/1992 zo 16. 7. 1992, č. 2 schváleného uzn. MZ č. 31/1993 z 29. 4. 1993, č. 3 schváleného uzn. MZ č. 69/1993 z 26. 10. 1993, č. 4 schváleného uzn. MZ č. 54/1995 z 18. 5. 1995, č. 5 schváleného uzn. MZ č. 127/1995 z 15. 12. 1995, č. 6 schváleného uzn. MZ č. 28/1996 z 30. 4. 1996, č. 7 schváleného uzn. MZ č. 38/1996 z 27. 6. 1996, č. 8 schv áleného uzn. MZ č. 23/2001 z 31. 5. 2001 a č. 9 schváleného uzn. MZ č. 52/2001 z 22. 11. 2001

Mestské zastupiteľstvo v Považskej Bystrici podľa par. 6 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona č. 130/91 Zb. na svojom zasadnutí vydalo Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych poplatkoch v meste Považská Bystrica. Nariadenie bolo spracované v súlade so zákonom č. 223/2001 z 15. 5. 2001, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 544/90 Zb. o miestnych poplatkoch v znení zákona SNR č. 72/92 Zb., zákona SNR č. 317/92 Zb., zákona NR SR č. 44/93 Z. z., zákona č. 122/96 Z. z., zákona č. 219/99 Z. z., zákona č. 339/2000 Z. z. a zákona č. 58/2001 Z. z.

Článok 1

1. Mesto bude vyberať miestne poplatky (ďalej len poplatky):

a/ poplatok za užívanie verejného priestranstva,
b/ poplatok za užívanie bytu alebo časti bytu na iné účely ako na bývanie,
c/ poplatok za ubytovaciu kapacitu,
d/ poplatok za rekreačný pobyt,
e/ lokalizačný poplatok,
f/ poplatok za psa,
g/ poplatok zo vstupného,
h/ poplatok z predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov,
i/ poplatok z reklamy,
j/ poplatok za zábavné hracie prístroje, k/
poplatok za predajné automaty,
l/ poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov.

2. Nariadenie sa vzťahuje na mestskú časť a integrované časti mesta Považská Bystrica (Dolný a Horný Moštenec, Milochov, Orlové, Podmanín, Praznov, Podvažie, Považské Podhradie, Považská Teplá, Šebešťanová, Zemiansky Kvášov, Vrtižer).

Článok 2
POPLATOK ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA

1. Poplatok za užívanie verejného priestranstva sa platí za osobitné užívanie verejného priestranstva, ktorým sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenia stavebného, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, lunaparku a iných aktrakcií, umiestnenie skládky, trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska, parkovanie a státie vozidla na parkovisku, ktoré je určené ako platené.

2. Poplatok sa neplatí za kultúrnu a športovú akciu, usporiadanú na verejnom priestranstve bez vstupného, alebo akciu, ktorej celý výťažok je určený na charitatívne a verejno-prospešné účely.Poplatok sa neplatí tiež za predajné zariadenia a zariadenia určené na poskytovanie služieb, ak sa na ich umiestnenie na verejnom priestranstve vydalo stavebné povolenie alebo kolaudačné rozhodnutie.

3. Verejným priestranstvom pre účely tohto zákona je najmä cesta, miestna komunikácia, námestie, chodník, trhovisko a parkovisko (§ 1 ods. 2, § 4b ods. 1 zák. č. 135/61 Zb. v znení zmien a doplnkov). Za verejné priestranstvo môžu byť určené všetky verejnosti prístupné pozemky v obci, okrem tých, ktoré sú vo vlastníctve fyzických a právnických osôb s výnimkou obcí, alebo ku ktorým majú tieto osoby právo hospodárenia, ak sa obec a tieto osoby nedohodnú inak.

4. Trvalým parkovaním vozidla mimo stráženého parkoviska sa rozumie vyhradenie priestoru z verejného priestranstva ako parkoviska pre určité vozidlo alebo vozidlá právnickej alebo fyzickej osoby, a jednak súvislé státie vozidlom (napr.: motorové vozidlo, vrak motorového vozidla, obytný príves) na tom istom mieste.

4a. Parkovaním sa podľa tohoto VZN rozumie státie motorových a prípojných vozidiel na vyhradených verejných priestranstvách.

5. Poplatok platia právnické a fyzické osoby, ktoré užívajú verejné priestranstvo na účely uvedené v odseku 1.

6. Sadzba poplatku je najviac 10,-- Sk za každý, aj neúplný m2 užívania verejného priestranstva a každý, aj neúplný deň, za umiestnenie skládky tuhých palív na dobu kratšiu ako 3 dni, najviac 5,-- Sk za každý, aj neúplný m2 a každý, aj neúplný deň. Za umiestnenie skládky odpadu, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií môže obec zvýšiť sadzbu poplatku až na 10-násobok.

7. Sadzba poplatku za poskytnutie služieb je 2,-- Sk za 1 m2 užívania verejného priestranstva a deň.

8. Sadzba poplatku za predaj ovocia, zeleniny, výpestkov a výrobkov je 4,-- Sk za 1 m2 užívania verejného priestranstva a deň.

9. Sadzba poplatku za umiestnenie predajného zariadenia (napr.: stánkov, predajných pultov a mobilných predajných zariadení) je stanovená podľa bodovej diferenciácie územia mesta Pov. Bystrica nasledovne:

územie nad 1 200 b. 5,-- Sk/m2 a deň,
1 050 - 1 200 b. 4,50 Sk/m2 a deň,
900 - 1 050 b. 4,-- Sk/m2 a deň,
750 - 900 b. 3,50 Sk/m2 a deň,
600 - 750 b. 3,-- Sk/m2 a deň,
450 - 600 b. 2,50 Sk/m2 a deň,
do 450 b. 2,-- Sk/m2 a deň.

10. Sadzba poplatku za umiestnenie stavebného zariadenia je 10,-- Sk za 1 m2 užívania verejného priestranstva a deň.

11. Sadzba poplatku za umiestnenie skládky je 10,-- Sk za 1 m2 užívania verejného priestranstva a deň v katastrálnom území mesta Pov. Bystrica a ostatných častiach mesta 4,-- Sk za 1 m2 užívania verejného priestranstva. Za umiestnenie skládky tuhých palív 2,-- Sk za 1 m2 užívania verejného priestranstva a deň.

12. Sadzba poplatku za umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií v meste je 4,-- Sk a v integrovaných častiach mesta 2,-- Sk za 1 m2 užívania verejného priestranstva a deň. Na požiadanie poplatníka môže byť poplatok stanovený týždennou, mesačnou alebo ročnou paušálnou alebo jednorazovou platbou, ktorá nesmie byť menšia ako poplatok prepočítaný na jednotlivé dni.

13. Sadzba poplatku za dočasné parkovanie vozidla na platených parkoviskách je:

A/ Pri parkovaní
- osobného automobilu 5,-- Sk/1 h
- prípojného vozidla (najmä prívesy a obytné prívesy) 5,-- Sk/1 h
- autobusu (mimo autobusov zabezpečujúcich MHD a linkovú hromadnú dopravu)20,-Sk/1h - nákladného automobilu nosnosti do 3 t 20,-- Sk/1 h
- nákladného automobilu nosnosti nad 3 t 50,-- Sk/1 h.

B/ Sadzba poplatku pri zakúpení

a/ časového parkovacieho preukazu pre osobné motorové vozidlá, pre fyzické a právnické osoby s trvalým pobytom, resp. sídlom v meste Považská Bystrica vrátane všetkých mestských častí neprenosný prenosný na obdobie polroka 350,-- Sk 525,-- Sk na obdobie celého roka 600,-- Sk 900,-- Sk
b/ časový parkovací preukaz pre osobné motorové vozidlá, pre fyzické a právnické osoby, ktoré nemajú trvalý pobyt, resp. sídlo v Považskej Bystrici neprenosný prenosný na polročné obdobie 600,-- Sk 900,-- Sk na ročné obdobie 1000,-- Sk 1500,-- Sk Parkovacie preukazy platia pre všetky platené parkoviská v meste Považská Bystrica.
c/ časový parkovací preukaz pre vozidlá okrem osobných vozidiel na polročné obdobie 2500,-- Sk na ročné obdobie 5000,-- Sk.

C/ Ročná sadzba poplatku za vyhradené parkovacie miesto pre osobné vozidlá 8000,- Sk.

Článok 3
POPLATOK ZA UŽÍVANIE BYTU ALEBO ČASTI BYTU NA INÉ
ÚČELY, AKO NA BÝVANIE

1. Poplatok za užívanie bytu alebo časti bytu na iné účely, ako na bývanie, platí užívateľ bytu, ktorý užíva byt na iné účely, ako na bývanie.

2. Sadzba poplatku je ročne najviac päťnásobok ročnej úhrady za takto užívaný byt, sadzba poplatku za užívanie bytu je ročne najviac päťnásobok ročnej úhrady za m2 podlahovej plochy takto užívanej časti bytu bez náhrady za služby spojené s užívaním bytu.

3. Poplatok sa platí za každý, i začatý mesiac užívania bytu alebo časti bytu na iné účely, ako na bývanie a za každý, i neúplný m2 takto užívanej podlahovej plochy.

4. Poplatok je splatný mesačne, vždy do 10. dňa nasledujúceho mesiaca.

Článok 4
POPLATOK ZA UBYTOVACIU KAPACITU

1. Poplatok za ubytovaciu kapacitu platí právnická a fyzická osoba, ktorá vlastní rekreačné alebo školiace zariadenie, alebo má k nemu právo hospodárenia.

2. Poplatok sa neplatí:

a/ za lôžka v hoteloch, moteloch, boteloch.
b/ za lôžka využívané pre školy v prírode a školské zariadenia poskytujúce internátne ubytovanie, pokiaľ slúžia tomuto účelu,
c/ za lôžka v objektoch individuálnej rekreácie, pokiaľ sa tieto objekty nestanú zdrojom zárobkovej činnosti fyzických osôb,
d/ za lôžka slúžiace na ubytovanie osôb, ktoré zabezpečujú prevádzku zariadenia,
e/ za lôžka, ktoré nie je možné užívať pre opravu alebo rekonštrukciu zariadenia,
f/ ak sa za zariadenie vyberá lokalizačný poplatok,
g/ za lôžka v sociálnych službách a za lôžka, ktoré sa využívajú na charitatívne účely,
h/ za lôžka využívané na rekreačný organizovaný prázdninový pobyt pre skupiny detí, ktoré sú žiakmi základných škôl a stredných škôl.

3. Sadzba poplatku je ročne 2,-- Sk za každé lôžko a deň.

Článok 5
POPLATOK ZA REKREAČNÝ POBYT

1. Poplatok za rekreačný pobyt platí fyzická osoba, ktorá sa prechodne zdržuje v mieste sústredeného cestovného ruchu za účelom rekreácie. Miesto sústredeného cestovného ruchu vymedzí okresný úrad po prerokovaní s obcou.

2. Poplatok neplatí:

a/ nevidomá osoba, bezvládna osoba a držiteľ preukazu ZŤP/S a jej sprievodca a osoba poberajúca invalidný dôchodok,
b/ vlastník objektu na individuálnu rekreáciu nachádzajúceho sa v obci, jeho manželka (manžel), príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel (manželka) týchto osôb a ich deti, c/ osoba do 18 rokov veku, osoba poberajúca starobný dôchodok, dôchodok manželky alebo dôchodok za výsluhu rokov, osoba, na ktorú patria prídavky na deti (výchovné), vojaci základnej služby a osoba, ktorá vykonáva civilnú službu,
d/ príbuzný v priamom rade a súrodenec ubytovateľa alebo jeho manželky (manžel) a manželia týchto osôb a ich deti.

3. Poplatok v ustanovenej výške pre obec vyberá a ručí zaň fyzická alebo právnická osoba, ktorá poskytla prechodné ubytovanie.

4. Sadzba poplatku je 5,-- Sk za deň pobytu a osobu. Deň príchodu a odchodu sa do doby pobytu nezapočítavajú.

5. Poplatok za rekreačný pobyt je splatný ročne, vždy k 31. 12.

Článok 6
LOKALIZAČNÝ POPLATOK

Článok 6. - zrušený dňom 1. 1. 1993 (VZN o dani z nehnuteľnosti z 11. 12. 1992 článok X. bod 2).

Článok 7
POPLATOK ZA PSA

1. Poplatok za psa sa platí za psa staršieho ako 6 mesiacov.

2. Poplatok sa neplatí za psa, ktorého používa na sprevádzanie alebo ochranu nevidomá osoba, dôchodca s príjmami na hranici životného minima, bezvládna osoba a držiteľ preukazu ZŤP/S a ZŤP (zdravotne ťažko postihnutý so sprievodcom a zdravotne ťažko postihnutý).

3. Poplatok platí fyzická alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa.

4. Sadzba poplatku za jedného psa v paneláku a činžiaku je:

a/ 800,-- Sk ročne za jedného psa,
b/ 200,-- Sk ročne za jedného psa u osamelých dôchodcov.

5. Sadzba poplatku za jedného psa v rodinných domoch (Centrum, Železničná, Komenského, Hviezdoslavova, Jilemnického, Zámostie, Kukučínova, Školská, Jesenského, Družstevná, Mládežnícka, Strojárenská štvrť, Šoltésovej, Mošteníkova, kpt. Nálepku, Sládkovičova, Hliníky, Lečkova, Moyzesova, Kuzmányho, Dedovec, Partizánska, Podhlinie, Hliny, SNP, Zakvášov - po koniec mesta) je 200,-- Sk ročne za jedného psa.

6. Sadzba poplatku za jedného psa v častiach (Moyzesova, Záprevratie, Dráhy, Šurabová, Zakvášov) - za tabuľou koniec mesta je 100,-- Sk ročne.

7. Sadzba poplatku za jedného psa v integrovaných častiach mesta je 100,-- Sk ročne.

8. Sadzba poplatku za jedného psa v časti (Lazy - Kúnovec, Cingelov laz, Galanovec, Rybárikov laz, Chodnické, Krekáčov laz, Milochov - samoty, Dolný Moštenec - samoty) je 60,-- Sk ročne.

9. Sadzba poplatku za druhého a každého ďalšieho psa sa zvyšuje o 50 %.

10. Splatnosť poplatku sa stanovuje ročne k termínu do 15. 5. v roku pri výške poplatku do 400,-- Sk. Nad 400,-- Sk v dvoch splátkach, a to k 15 . 5. a k 15. 10. bežného roka.

Článok 8
POPLATOK ZO VSTUPNÉHO

1. Poplatok zo vstupného sa platí zo vstupného na burzu, kultúrnu a zábavnú akciu, ako je tanečná zábava, diskotéka, estráda a pod.

2. Poplatok sa neplatí:

a/ zo vstupného na športovú akciu, b/ zo vstupného na kultúrnu akciu, ktorej celý výťažok je určený na charitatívne a verejnoprospešné účely.

3. Poplatok platí fyzická a právnická osoba, ktorá akciu usporadúva.

4. Usporiadateľ je povinný vykonať registráciu vstupeniek na mestskom úrade.

5. Sadzba poplatku je najviac 20 % z vybraného vstupného. Ak ide o divadelné a filmové predstavenia, koncerty vážnej hudby, umelecké výstavy a vedecko-informatívne prednášky, sadzba poplatku je najviac 10 % z vybraného vstupného.

6. Splatnosť poplatku sa stanovuje v termíne do 5 dní po ukončení akcie.

Článok 9
POPLATOK Z PREDAJA ALKOHOLICKÝCH
NÁPOJOV A TABAKOVÝCH VÝROBKOV

1. Úvodné ustanovenia

a/ Poplatok z predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov sa platí z predaja výrobkov, ktoré majú charakter alkoholických nápojov a tabakových výrobkov.
b/ Alkoholické nápoje sú podľa § 1 ods. 2 zák. č. 46/89 Zb. liehoviny, destiláty, víno, pivo s obsahom viac ako 0,75 objemového percenta alkoholu.
c/ Poplatok platí fyzická a právnická osoba vykonávajúca reštauračné, kaviarenské, ubytovacie alebo iné pohostinské služby, v rámci ktorých predáva výrobky uvedené pod písm. a/ tohoto ods. (ďalej len poplatník).

2. Sadzba poplatku

Sadzba poplatku je 10 percent ročne z predajnej ceny týchto výrobkov. Predajnou cenou je cena, ktorú zaplatí spotrebiteľ fyzickej a právnickej osobe uvedenej v odst. 1 písm. c/.

3. Ohlasovacia a poplatková povinnosť

a/ Poplatník je povinný do 15 dní od vzniku poplatkovej povinnosti ohlásiť MsÚ tieto náležitosti pre stanovenie poplatku: - adresu poplatníka, - adresu prevádzky podliehajúcej spoplatneniu, - zmenu skutočností, ktoré majú vplyv na výšku odvádzaných poplatkov a spôsob ich úhrady.
b/ Poplatník je povinný viesť osobitnú preukaznú evidenciu nákupu tovaru a tržieb z predaja alkoholických nápojov a tabak. výrobkov.
c/ Každý nákup tovaru musí byť doložený dodacím listom, resp. iným účtovným dokladom (napr. potvrdenka).
d/ Na základe sumáru predaných alkoholických nápojov a tabakových výrobkov za mesiac vyčísli poplatník časť tržieb, na ktoré sa vzťahuje poplatková povinnosť podľa tohto nariadenia.
e/ Pri jednorazových akciách (napr. trhy, kultúrne a športové podujatia, atď.), pri ktorých sa predávajú alkoholické nápoje a tabak. výrobky, oznámi poriadateľ akcie túto skutočnosť (udalosť) najneskôr tri dni pred konaním akcie finančnému referátu - správe daní a poplatkov MsÚ.

4. Platenie poplatku - splatnosť

a/ Poplatník je povinný predložiť mesačný výkaz o predaji alkoholických nápojov a tabakových výrobkov do 7. dňa nasledujúceho mesiaca pre vyrúbenie poplatku platob. výmerom v správnej výške.
b/ Pri jednorazových akciách (napr. trhy, kult. a šport. podujatia) je poplatník povinný predložiť evidenciu predaných alkoholických nápojov a tabak. výrobkov najneskôr do 7 dní od ukončenia akcie a je povinný po obdržaní PV poplatok v stanovenom termíne aj zaplatiť. c/ Poplatok z predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov je poplatník povinný zaplatiť správcovi poplatku mesačne v lehote stanovenej v platobnom výmere.
d/ Správca poplatku môže za nesplnenie povinností uvedených v ustanovení ods. 3 písm. a/ až e/ a v ust. ods. 4 písm. a/ a b/ uložiť poplatníkovi opakovane pokutu do výšky 200 tis. Sk.

Článok 10
POPLATOK Z REKLAMY

1. Poplatok z reklamy sa platí za:
a/ písomné
b/ obrazové
c/ svetelné
d/ zvukové
e/ figurálne (trojrozmerné) propagačné oznamy (ďalej len reklamy) umiestnené alebo uskutočňované v meste na verejných priestranstvách, vo verejne prístupných miestnostiach, na budovách, stavbách, plotoch a ostatných objektoch a priestoroch viditeľných a počuteľných z verejných priestranstiev, na a vo vnútri vozidiel hromadnej a osobnej dopravy.

2. Poplatok sa neplatí:

a/ z reklám propagujúcich výlučne charitatívne a humanitárne akcie, vrátane akcií na ochranu životného prostredia a ochranu prírody,
b/ z reklám propagujúcich vlastný podnik, ak sú umiestnené na a vo vnútri objektov a zariadení a na pozemkoch a dopravných prostriedkoch, ku ktorým má fyzická alebo právnická osoba vlastnícke alebo iné práva a vykonáva v nich činnosť, ktorá je predmetom reklamy,
c/ z reklám politických strán a politických hnutí po dobu volebnej kampane (zákon č. 424/91 Zb. o združovaní v politických stranách a politických hnutiach).

3. Poplatok z reklamy platí fyzická alebo právnická osoba, ktorá reklamu uvedenú v odseku 1 umiestnila, alebo ju uskutočňuje, a to aj v prospech tretej osoby, vždy však len jeden z nich.

4. Sadzba poplatku z reklamy je:

a/ 5 % z dohodnutej ceny za reklamu uskutočňovanú na prenajatých plochách, v ostatných prípadoch 5,-- Sk za každý, aj neúplný m2 plochy za deň. Za plochu dvojrozmernej reklamy sa považuje plocha, ktorú ohraničuje pravouhlý štvoruholník opísaný vonkajším obrysom reklamy. Pri trojrozmernej reklame je to plocha, ktorú tvoria zvislé steny pravouhlo zrezaného valca ohraničujúce vonkajšie obrysy reklamy,
b/ 5 % z dohodnutej ceny za zvukovú a obrazovú reklamu,
c/ 5 % z dohodnutej odmeny, ak sa figurálna reklama uskutočňuje živými bytosťami,
d/ 15 % z dohodnutej ceny za kombinovanú reklamu (napr. figurálnu, zvukovú a svetelnú).

5. MsÚ, ktorý vykonáva správu poplatku, nariadi poplatníkovi vhodnú preukaznú evidenciu príjmov z dohodnutej ceny a odmeny za reklamu.

6. Poplatková povinnosť vzniká dňom, v ktorom došlo k umiestneniu reklamy, alebo k jej uskutočňovaniu.

Článok 11
POPLATOK ZA ZÁBAVNÉ HRACIE PRÍSTROJE

1. Poplatok sa platí za umiestnenie mechanických a elektronických prístrojov a automatov na zábavné hry (ďalej len zábavné hracie prístroje), do ktorých sa na začatie a pokračovanie hry vkladajú mince alebo bankovky v tuzemskej, prípadne zahraničnej mene, pričom prístroj nevydáva peňažnú výhru.

2. Poplatok platí fyzická a právnická osoba, ktorá zábavný hrací prístroj prevádzkuje alebo umiestnila.

3. Sadzba poplatku je 10 000,-- Sk za jeden zábavný hrací prístroj.

4. Poplatková povinnosť vzniká dňom umiestnenia zábavného hracieho prístroja v priestoroch prístupných verejnosti v meste.

Článok 12
POPLATOK ZA PREDAJNÉ AUTOMATY

1. Poplatok sa platí za umiestnenie prístrojov a automatov (ďalej len predajné automaty), ktoré po vložení príslušného množstva mincí alebo bankoviek v tuzemskej, prípadne zahraničnej mene alebo platobnej karty vydajú zákazníkovi vybraný tovar.

2. Poplatok platí fyzická a právnická osoba, ktorá predajný automat umiestnila alebo prevádzkuje.

3. Poplatok sa neplatí za predajné automaty vydávajúce:

a/ výlučne lístky hromadnej dopravy,
b/ potraviny s výnimkou alkoholických nápojov a tabakových výrobkov,
c/ ochranné prostriedky proti šíreniu nákazlivých pohlavných chorôb.

4. Sadzba poplatku je 1 000,-- Sk ročne za predajný automat obsahujúci v skladbe ponúkaného tovaru najviac 10 druhov tovaru a 2 000,-- Sk ročne za predajný automat s viac ako 10 druhmi tovaru. Sadzba poplatku sa môže zvýšiť až na 5-násobok, ak skladba ponúkaného tovaru obsahuje tabakové výrobky alebo alkoholické nápoje.

5. Poplatková povinnosť vzniká dňom umiestnenia predajného automatu na verejnom priestranstve, na budovách a iných objektoch viditeľných a prístupných z verejného priestranstva v meste.

6. Prevádzkovateľ je povinný označiť každý predajný automat číslom s uvedením týchto údajov:

a/ názov firmy, resp. meno podnikateľa,
b/ adresa,
c/ dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania.

Článok 13
POPLATOK ZA ZBER, PREPRAVU A ZNEŠKODŇOVANIE KOMUNÁLNYCH ODPADOV A DROBNÝCH STAVEBNÝCH ODPADOV

1. Poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikli na území mesta Považská Bystrica.

2. Poplatok platí:

a) fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom, majúca v meste Považská Bystrica trvalý alebo prechodný pobyt,
b) právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, pri ktorej činnosti vzniká komunálny odpad a ktorá vlastní alebo má v prenájme nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta Považská Bystrica, určenú na podnikanie,
c) fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom alebo užívateľom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na území mesta Považská Bystrica a slúžiacej na prechodné ubytovanie, individuálnu rekreáciu, ako je záhrada, byt alebo nebytový priestor.

3. Platiteľom poplatku je

a) vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti, bytu alebo nebytového priestoru.
b) Pri nehnuteľnostiach, bytoch alebo nebytových priestorov v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov je platiteľom zástupca alebo správca určený vlastníkmi. Ak si vlastníci neurčia zástupcu alebo správcu, určí platiteľa Mesto Považská Bystrica.
c) Ak vlastníkom nehnuteľnosti je štát alebo obec, platiteľom je správca.

4. Sadzba poplatku je stanovená vo výške:

a) poplatok na 1 občana s trvalým alebo prechodným pobytom v meste Považská Bystrica je 45,-- Sk mesačne
aa) Poplatok sa znižuje na výšku:
- u občanov s trvalým pobytom v meste Považská Bystrica, vykonávajúcich ZVS 10,-- Sk mesačne
- u občanov študujúcich alebo pracujúcich s prechodným pobytom mimo mesta Považská Bystrica 15,-- Sk mesačne
Nárok na úľavu sa preukazuje potvrdením o návšteve školy, resp. potvrdením zamestnávateľa.

b) poplatok pri nehnuteľnostiach, byte alebo nebytovom priestore vo vlastníctve alebo užívaní právnických osôb alebo fyzických osôb - podnikateľov, slúžiacich na: ba) obchodné, reštauračné, pohostinské a stravovacie činnosti je vo výške priemerný počet zamestnancov x 100,-- Sk mesačne
bb) zdravotné činnosti priemerný počet zamestnancov x 20,-- Sk mesačne
bc) školské, výchovné činnosti (mimo MŠ) priemerný počet zamestnancov x 50,-- Sk mesačne
bd) materské školy priemerný počet zamestnancov x 40,-- Sk mesačne
be) sociálne činnosti priemerný počet zamestnancov x 20,-- Sk mesačne
bf) úrady priemerný počet zamestnancov x 30,-- Sk mesačne
bg) pri ostatných činnostiach priemerný počet zamestnancov x 20,-- Sk mesačne

c) poplatok pri nehnuteľnostiach alebo byte slúžiacom na rekreačné alebo ubytovacie služby
ca) v hoteloch, ubytovniach, internátoch, chatách a bytoch slúžiacich na podnikateľské účely je sadzba na 1 lôžko 25,-- Sk mesačne a priemerný počet zamestnancov x 15,-- Sk mesačne
cb) za záhradné chatky, záhradné domčeky vo vlastníctve fyzických osôb neslúžiace na podnikanie 10,-- Sk mesačne
cc) záhradkárske osady 1 000,-- Sk za 1 vývoz VKK

Článok 14
SPOLOČNÉ ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Poplatky uvedené v článku 1 odsek 1 písmen b/, c/, e/, f/, g/, h/, i/, j/, k/, l/ vyrúbi mesto platobným výmerom.

2. Ak nebudú poplatky zaplatené (odvedené) včas alebo v správnej výške, mestský úrad môže zvýšiť včas nezaplatené (neodvedené) poplatky pri omeškaní do 1 mesiaca o 10 %, od 1 - 3 mesiacov o 25 %, nad 3 mesiace o 50 %.

3. Poplatky nemožno vyrúbiť ani vymáhať po uplynutí troch rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom sa mesto dozvedelo o skutočnosti, ktorá je predmetom poplatkov.

4. Poplatky nemožno vyrúbiť ani vymáhať, ak uplynulo 10 rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom nastala skutočnosť, ktorá je predmetom poplatkov.

5. Na konanie vo veciach poplatkov sa vzťahujú: zák. SNR č. 511/92 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov, zák. č. 71/67 Zb. o správnom konaní a zákon SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

6. Správu poplatkov vykonáva mesto vo svojom územnom obvode.

7. Mesto, ktoré poplatky spravuje, splnomocňuje primátora mesta, že môže na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti v jednotlivých prípadoch poplatky znížiť alebo odpustiť, okrem lokalizačného poplatku a poplatkov za alkohol a tabakové výrobky.

8. Povinnosťou každej právnickej a fyzickej osoby pri vzniku a zániku poplatkovej skutočnosti je plniť si ohlasovaciu povinnosť a poplatky platiť v stanovenom termíne. Oznámiť mestu skutočnosti, ktoré zakladajú nárok na prípadné úľavy a oslobodenie od poplatkov. Spôsob a lehotu platenia poplatkov, ako aj ďalšie nevyhnutné náležitosti pre ich realizáciu, určujú vykonávacie predpisy.

9. Podmienky parkovania na parkoviskách v meste Považská Bystrica budú stanovené osobitne.

Článok 15
ÚČINNOSŤ

Toto VZN nadobudlo účinnosť dňom 28. 5. 1992. Doplnok č. 1 nadobudol účinnosť 31. 7. 1992. Doplnok č. 2 nadobudol účinnosť 14. 5. 1993. Doplnok č. 3 nadobudol účinnosť 10. 11. 1993. Doplnok č. 4 nadobudol účinnosť 5. 6. 1995. Doplnok č. 5 nadobudol účinnosť 30. 12. 1995. Doplnok č. 6 nadobudol účinnosť 20. 5. 1996. Doplnok č. 7 nadobudol účinnosť 14. 7. 1996. Doplnok č. 8 nadobudol účinnosť 15. 6. 2001. Doplnok č. 9 nadobudol účinnosť 1. 1. 2002.

 

 

Ing. Ľuboš Lackovič

primátor mesta, v. r.