VŠEOBECNE ZÁVÄ ZNÉ NARIADENIE

MESTA POVAŽSKÁ BYSTRICA

O ODPADOCH


Mestské zastupiteľstvo v Považskej Bystrici na základe ust. § 6 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení noviel, v spojení s ust. § 4, ods. 3, písm. f/ a g/ cit. zák. a v súlade s ust. § 39 zák. č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len VZN):

 

I. ČASŤ

ÚVODNÉ USTANOVENIA

 

§ 1

Predmet úpravy

1. Predmetom nariadenia je všeobecná úprava a stanovenie vzájomných vzťahov, práv a povinností Mesta Pov. Bystrica, obyvateľov mesta, fyzických a právnických osôb pôsobiacich na území mesta pri nakladaní s odpadmi.

2. Správne nakladanie s odpadmi je v záujme zaistenia ochrany životného prostredia, zlepšenia estetickej úrovne, kvality bývania a zdravia občanov. Preto je v záujme všetkých predchádzať vzniku odpadov a obmedzovať ich tvorbu, zhodnocovať odpady recykláciou, prípadne opätovným použitím ako druhotnej suroviny, využívať odpady ako zdroj energie a zneškodňovať odpady spôsobom neohrozujúcim zdravie ľudí a nepoškodzujúcim životné prostredie.

3. Toto VZN sa vydáva s cieľom určiť vhodný spôsob nakladania s komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta, tzn. stanovenie systému zberu, triedenia, prepravy, zhodnocovania a zneškodňovania týchto odpadov

§ 2

Vymedzenie základných pojmov

1. Komunálne odpady (ďalej len KO) sú odpady z domácnosti vznikajúce na území obce pri činnosti fyzických osôb a odpady podobného charakteru vznikajúce pri činnosti právnických osôb alebo fyzických osôb - podnikateľov, ako aj odpady vznikajúce pri činnosti obce, pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú v správe obce a pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov (§ 2 ods. 14 zákona o odpadoch).

2. Drobné stavebné odpady (ďalej len DSO) sú odpady z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou osobou, pri ktorých postačuje ohlásenie stavebnému úradu, alebo na ktoré sa nevyžaduje stavebné povolenie ani ohlásenie (§ 6 ods. 1 zákona o odpadoch v náväznosti na § 55 ods. 2 písm. b/ a c/ § 56 písm. h/ zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení noviel).

3. Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú je možné mechanicky oddeliť a zaradiť ako samostatný druh odpadu (§ 39 ods. 1 zákona o odpadoch).

4. Pôvodca odpadu je každý, koho činnosťou odpad vzniká, alebo ten, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, pokiaľ ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov (§ 2 ods. 2 zákona o odpadoch).

5. Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo fyzická alebo právnická osoba, u ktorej sa odpad nachádza (§ 2 ods. 3 zákona o odpadoch).

6. Platiteľom poplatku je vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti, bytu alebo nebytového priestoru určeného na trvalý, prípadne prechodný pobyt alebo na podnikanie. Ak je nehnuteľnosť, byt alebo nebytový priestor v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov, je platiteľom zástupca alebo správca, určený vlastníkmi. Ak si vlastníci neurčia zástupcu alebo správcu, určí platiteľa obec. Ak je vlastníkom štát alebo obec, je platiteľom správca (novela zákona o miestnych poplatkoch § 10 písm. d/ ods. 3).

7. Rodinný dom je budova určená predovšetkým na rodinné bývanie so samostatným vstupom z verejnej komunikácie, ktorá má najviac tri byty, dve nadzemné podlažia a podkrovie (§ 43 ods. 3 stavebného zákona).

8. Bytový dom je budova určená na bývanie, pozostávajúca zo štyroch a z viacerých bytov so spoločným hlavným vstupom z verejnej komunikácie (§ 43 ods. 2 stav. zákona).

9. Užívateľmi zberných nádob sú:

- platitelia poplatkov (vrátane osôb, za ktoré poplatok platia), ktorým boli zberné nádoby zverené do užívania,

- každá fyzická osoba, v prípade zberných nádob určených na donáškový zber (separovaný odpad, veľkokapacitné kontajnery a pod.),

- pracovníci organizácie poverenej zberom KO, DSO alebo jednotlivých vytriedených zložiek KO na základe zmluvy s obcou (§ 39 ods. 7 zák. o odpadoch),

- pracovníci obce oprávnení so zbernými nádobami nakladať v súlade s týmto VZN.

10. Objemné odpady sú komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré nie je možné pre ich veľký rozmer likvidovať štandardnými nádobami, alebo ich množstvo presahuje objem, ktorý je možné štandardnými nádobami vyviezť v rámci stanoveného pravidelného harmonogramu vývozu.

§ 3

Všeobecné pravidlá nakladania s odpadmi

1. Systém zberu odpadov v rozsahu ustanovenom týmto VZN sa vyhlasuje za záväzný na celom území mesta, vrátane integrovaných obcí.

2. Dodržiavanie ustanovení tohto VZN sa vzťahuje na pôvodcov KO a DSO:

- na všetky fyzické osoby bývajúce v meste,

- na všetky právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie , ktoré majú sídlo alebo prevádzku na území mesta,

- na občanov vykonávajúcich podnikateľskú činnosť na území mesta,

- na všetky osoby zdržujúce sa v meste bez ohľadu na ich trvalé bydlisko
a na pracovníkov organizácie poverenej zberom odpadu.

3. Pôvodcovia KO a DSO sú povinní nakladať s odpadom len v súlade s týmto VZN, tzn. že sú povinní odpad triediť na jednotlivé zložky KO tie využiť ako druhotnú surovinu, prípadne odovzdať do zberní alebo výkupní a zvyšný odpad ukladať do určených nádob v rámci systému odvozu odpadu. Pri nakladaní s odpadom sú povinní počínať si s odpadom tak, aby nedošlo k ohrozeniu života a zdravia ľudí alebo k ohrozeniu a poškodeniu životného prostredia. Spôsob nakladania s KO sú pôvodcovia povinní na vyžiadanie pracovníkov MsÚ a MsP hodnoverne preukázať.

4. V záujme obmedzovania vzniku odpadu v maximálnej možnej miere sa odporúča pôvodcom KO a DSO podľa bodu 2 predchádzať ich vzniku, napr. znižovaním spotreby, využívaním bezobalového predaja a návratných obalov, opravami a renováciou vecí a pod.

5. Pri plánovaní novej výstavby objektov, pri výstavbe a užívaní ktorých bude vznikať odpad, sú investori a projektanti povinní navrhovať riešenia likvidácie odpadu, jeho triedenia a uloženia.

6. Iné nakladanie s KO a DSO, ako je uvedené v tomto VZN, sa prísne zakazuje. Ide najmä o premiestňovanie nádob z určených stanovíšť, ich používanie na iný účel, poškodzovanie nádob, svojvoľné vytváranie skládok, ukladanie odpadu vedľa nádob, vyberanie alebo odnášanie zložiek odpadu zo zberných nádob a pod. Zákaz sa nevzťahuje na:

- organizované akcie triedeného zberu (zber papiera a železného šrotu na školách a pod.) poriadané po dohode s organizáciou poverenou zberom,

- zhodnocovanie vytriedených zložiek KO fyzickými a právnickými osobami, napr. odovzdávaním do zberní, ak tieto zložky nepochádzajú zo zberných nádob, ktoré sú súčasťou systému zberu KO,

- uloženie vianočných stromčekov na stanovište nádob.

7. Majiteľ alebo nájomca nehnuteľnosti, ktorý zistí, že na jeho nehnuteľnosti bol umiestnený odpad v rozpore s týmto VZN, je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť Okresnému úradu a Mestskému úradu v Pov. Bystrici.

8. Všetci pôvodcovia KO a DSO sú povinní stať sa účastníkmi obecného systému zberu KO. Platitelia poplatkov, ktorí nie sú účastníkmi systému zberu KO, sú povinní prihlásiť sa na obecnom úrade najneskôr do jedného mesiaca odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto VZN, prípadne odo dňa, kedy sa stanú pôvodcami KO. Tým sa stanú platiteľmi poplatkov a budú im zverené zberné nádoby do užívania. Uvedený postup platí i pre prípad zrušenia povinností vyplývajúcich z tohto VZN pre pôvodcov odpadu (zmena bydliska, nájmu, prevádzky a pod.)

II. ČASŤ

SYSTÉM ZBERU KOMUNÁLNEHO ODPADU

A JEHO ZLOŽIEK

 

§ 4

Komunálny odpad a jeho zložky

VZN upravuje podrobnosti nakladania s nasledovnými zložkami KO:

a/ SEPAROVANÉ ZBIERANÉ FRAKCIE:

- 20 01 01 papier a lepenka

- 20 01 02 sklo

- 20 01 08 kompostovateľný organický kuchynský odpad

- 20 01 10 šatstvo

- 20 01 11 textílie

- 20 01 21 žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť

- 20 01 31 cytotoxické a cytostatické liečivá

- 20 01 33 batérie a akumulátory

- 20 01 39 plasty

- 20 01 40 kovy

b/ ODPAD ZO ZÁHRAD A PARKOV:

- 20 02 01 biologicky rozložiteľné (kompostovateľné) odpady

- 20 02 02 zemina a kamene

c/ OSTATNÝ KO:

- 20 03 02 odpad z trhovísk

- 20 03 01 zmiešaný KO (zostatok po vytriedení ostatných zložiek)

- 20 03 04 kal zo septikov

- 20 03 03 odpad z čistenia ulíc

- 20 03 07 objemný odpad.

 

 

 

 

§ 5

Zber, zneškodňovanie a preprava KO a jeho zložiek

1. Držitelia KO sú povinní odpad vytriediť na jednotlivé zložky podľa § 4 tohto VZN a uložiť ich do určených zberných nádob pri domoch oddelene. Ak na určité druhy vytriedené z KO nie sú rozmiestnené nádoby, je držiteľ KO povinný s nimi naložiť len v súlade s týmto VZN.

2. Zberné nádoby sú vo vlastníctve mesta, prípadne právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má s obcou uzatvorenú zmluvu na zber a prepravu komunálnych odpadov (ďalej len organizácia poverená zberom). Vlastník nádob je povinný pravidelne preverovať ich stav, zabezpečovať priebežnú opravu, prípadne ich výmenu a vykonávať čistenie a dezinfekciu.

3. V zastavanom území sa určuje:

a/ Pre platiteľov poplatku z bytového domu sa určujú povinné, spoločné sady typizovaných nádob:

- nádoba 1100 l na zmiešaný KO s vývozom 2x týždenne (pripadá na 10 - 15 bytov),

- plastová modrá 1100 l na papier,

- plastová žltá 1100 l na plasty,

- plastová zelená 1100 l na sklo.

Počet nádob na vytriedené zložky KO bude stanovený v závislosti od množstva vytriedeného odpadu a frekvencie odvozu odpadu.

b/ Pre platiteľov poplatku z rodinného domu sa určuje povinná nasledovná sada typizovaných nádob:

- nádoba 110 l na zmiešaný KO s vývozom 1x týždenne pre každý rodinný dom,

- sada nádob (1100 l, plastových) na separovaný zber na obdobné použitie ako v bode a/ v primeranej dochádzkovej vzdialenosti.

c/ Pre platiteľov poplatku z domov v ťažko dostupných obývaných lokalitách bude stanovené uloženie zmiešaného KO do veľkokapacitného kontajnera umiestneného v primeranej vzdialenosti a stanovený systém odvozu triedených zložiek KO podľa harmonogramu (kontajnery, vrecia).

4. Podrobnosti pre vlastníkov objektov na rekreačné a podnikateľské účely sú upravené v samostatných častiach tohto VZN.

5. Fyzické a právnické osoby s produkciou komunálneho odpadu, ktorá presahuje (nedosahuje) štandardné množstvá, resp. prevláda niektorá z triediteľných zložiek uvedených v § 4 tohto VZN, alebo s osobitnými požiadavkami na organizáciu vývozu si dojednajú podmienky (veľkosť a typ nádob a harmonogram vývozu) osobitne na mestskom úrade.

6. Uskutočňovať zber a prepravu KO, DSO a vytriedených zložiek KO na území obce môže len ten, kto má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou (viď ust. § 39 ods. 7 zákona o odpadoch) alebo organizácia obce, ak obec zabezpečuje túto činnosť sama. Výnimku tvorí preprava zeminy, kameniva a stavebnej sute neznečistenej škodlivinami z miesta vzniku odpadu na skládku, prípadne na miesto zhodnotenia ako druhotnej suroviny.

Ďalšie podrobnosti, najmä spôsob zberu, zneškodnenia alebo zhodnotenia vyzbieraných odpadov, harmonogramu vývozov, finančné podmienky a pod. budú upravené v zmluve s organizáciou poverenou zberom KO, DSO a vytriedených zložiek KO.

7. Umiestnenie zberných nádob:

a/ Za umiestnenie pri rodinných domoch v stanovenom čase odvozu zmiešaného KO zodpovedajú platitelia poplatkov, ktorým boli zberné nádoby zverené do užívania v súlade s ust. § 3 ods. 7.

b/ Umiestnenie zberných nádob v ostatných prípadoch (napr. pri bytových domoch, prevádzkach podnikateľov, v objektoch vo vlastníctve štátu alebo obce a pod.) sú jednotliví platitelia poplatkov povinní dohodnúť s mestským úradom. Miesta pre sady nádob budú zvolené tak, aby sa zohľadnili vhodné donáškové aj odstupové vzdialenosti, bezpečnú manipuláciu pri vyprázdňovaní nádob, ako aj hygienické a estetické podmienky. V prípade, že nedôjde k dohode, určí miesto poverený pracovník mestského úradu.

8. Povinnosti užívateľov zberných nádob:

a/ Každý, kto užíva zberné nádoby, manipuluje s nimi, alebo inak s nimi nakladá, je povinný s nimi šetrne zaobchádzať a chrániť ich pred poškodením a stratou.

b/ Užívatelia sú povinní udržiavať v okolí zberných nádob poriadok a čistotu. Na miestach hromadného umiestnenia zberných nádob (napr. pri bytových domoch a pod.) je zakázané meniť zoskupenie nádob, alebo ich inak premiestňovať. Tento zákaz sa nevzťahuje na zmeny vykonané organizáciou poverenou zberom odpadu.

c/ Zmiešaný KO môže jeho pôvodca uložiť len do zbernej nádoby, ktorá mu bola zverená do užívania a za ktorú platí poplatok.

§ 6

Nakladanie s kalom zo septikov

1. Užívateľ septiku ako pôvodca odpadu - kalu je povinný zabezpečiť vyprázdňovanie septiku na vlastné náklady pravidelne podľa potreby tak, aby nedošlo k úniku odpadu do okolia. O vývoze odpadu vedie evidenciu a potrebné doklady uschováva po dobu 3 rokov.

2. K vyprázdňovaniu septikov a odvozu kalu je oprávnená len organizácia, ktorá má na túto činnosť zmluvu s Mestom Považská Bystrica v súlade s § 39 ods. 7 zákona o odpadoch. Organizácia zabezpečí zneškodnenie odpadu na ČOV, o čom vedie evidenciu.

 

§ 7

Kompostovateľný odpad

1. Váhovo najväčšou zložkou KO sú biologicky rozložiteľné odpady, ktoré je však možné po vytriedení zhodnotiť riadeným rozkladom organickej hmoty za vzniku kompostu. Kompostovaním vzniká stabilné organicko-minerálne hnojivo s vysokým obsahom živín.

2. Podľa objemu a miesta vzniku bioodpadu kompostovanie delíme na:

a/ záhradkárske - vhodné do IBV, záhradkárskych osád,

b/ poľnohospodárske - vhodné pri veľkospracovaní poľnohospodárskych plodín,

c/ priemyselné (komunálne) - vhodné pre využitie bioodpadu z verejnej zelene, ČOV, píl a pod.

Kompostovanie pri využití najvhodnejšej hore uvedenej forme je v rámci možnosti povinnosťou všetkých pôvodcov bioodpadu a má prednosť pred ďalšími spôsobmi zneškodňovania odpadov pálením (v súlade s VZN o ochrane ovzdušia) a ukladaním na skládku.

Výnimku tvorí bioodpad z kuchýň vhodný na skrmovanie a drevná hmota vhodná na získavanie tepelnej energie spálením, ktoré je možné v podmienkach Mesta Pov. Bystrica bez problémov zabezpečiť.

3. MsÚ uskutoční kampaň za účelom oboznámenia pôvodcov bioodpadu s problematikou kompostovania a vytvorí vhodné podmienky pre zber, zhromažďovanie a spracovanie bioodpadov priemyselným kompostovaním a ich následné zhodnotenie hnojením a rekultiváciou verejnej zelene. So spôsobom a  formou vyššie uvedených činností budú občania informovaní prostredníctvom informačného systému Mesta Pov. Bystrica.

§ 8

Odpad zo železa, ocele a neželezných kovov

 

1. Kovový odpad, ktorý z dôvodov svojej veľkej hmotnosti, nadmerných rozmerov, ostrých hrán a pod. je zakázané ukladať do nádob na KO (poškodzovanie nádob), sú pôvodcovia povinní vytriediť. Po vytriedení sa pôvodca kovového odpadu rozhodne, na základe konkrétnej situácie a miestnych podmienok, pre najvhodnejšiu formu naloženia s kovovým odpadom:

2. a/ odvoz a odovzdanie do výkupne,

    b/ odovzdanie na vyhradené miesto pri organizovanom zbere.

3. O podrobnostiach organizovaného zberu kovových odpadov budú občania informovaní prostredníctvom informačného systému Mesta Pov. Bystrica.

 

§ 9

Odpad z čistenia ulíc a dažďovej kanalizácie

Čistenie komunikácií, spevnených plôch a dažďovej kanalizácie na území mesta zabezpečujú na základe zmluvných vzťahov oprávnené organizácie na výkon uvedených služieb. S odpadom vzniknutým pri týchto činnostiach je organizácia povinná naložiť ako so zmesovým KO, tzn. odviesť na skládku KO, resp. uložiť do veľkokapacitných kontajnerov na zmesový KO.

 

§10

Odpad z textilu a vyradené šatstvo

V prípade, že starý textil a šatstvo je v takom stave, že nie je možné jeho opätovné použitie, uloží ho pôvodca na miesto určené pre zmiešaný KO.

 

§11

Systém zberu objemného odpadu

 

1. Zhromažďovanie a preprava objemného odpadu sa uskutočňuje najmenej dvakrát ročne v súlade s § 39 ods. 3 písm. b/ zákona o odpadoch. Pre tento účel mestský úrad zabezpečí u organizácie poverenej zberom, umiestnenie veľkokapacitných kontajnerov s dostatočným objemom v primeranom množstve na vhodných miestach v obci, dohodne spôsob prepravy, zneškodnenia a intervaly vývozu.

2. Pôvodca objemového odpadu je povinný postupovať v súlade s § 3 ods. 3 a 4 a ďalej nevyužiteľný objemný odpad dopraviť na určené stanovisko a uložiť do veľkokapacitného kontajnera.

3. Vo výnimočných prípadoch, ak sa jedná o objemový odpad veľkých rozmerov (nábytok, elektrospotrebiče, bytové jadrá a pod.), môže pôvodca odpad uložiť na stanovište štandardných nádob tak, aby nebránili prístupu k nádobám s tým, že túto skutočnosť oznámi organizácii poverenej zberom. Organizácia zabezpečí okamžitý odvoz, zhodnotenie a likvidáciu odpadu.

4. Mestský úrad zabezpečí informovanosť občanov v dostatočnom časovom predstihu o zbere objemného odpadu osobitným oznamom, pričom využije všetky možnosti informačného systému obce. V informácii uvedie najmä termíny, v ktorých budú veľkokapacitné kontajnery rozmiestnené, druh odpadu, pre ktorý sú určené, miesta rozmiestnenia po obci a pod.

 

§12

Nakladanie s problémovými látkami

1. Separovateľnými zložkami KO sú i nebezpečné odpady vznikajúce v domácnostiach, ktoré je zakázané ukladať spolu so zmesovými KO na skládku. Ide najmä o žiarivky, liečivá, batérie, akumulátory, farby, lepidlá, živice, rozpúšťadlá, kyseliny, zásady a oleje. Uvedené nebezpečné odpady je pôvodca povinný vytriediť a zhromažďovať oddelene.

2. Podľa konkrétnej situácie, miestnych podmienok druhu a množstva nebezpečného odpadu rozhodne pôvodca o ďalšom nakladaní s týmto odpadom. Na vlastné náklady zabezpečí:

a/ odvoz a odovzdanie žiariviek, batérií a akumulátorov do zberného strediska problémových látok za sídl. SNP (bývalá kotolňa) - prevzatie odpadu bezplatne,

b/ odvoz a odovzdanie liečiv do špeciálneho kontajnera umiestneného v lekárňach - prevzatie odpadov bezplatne,

c/ odvoz a odovzdanie ďalších nebezpečných odpadov do spaľovne za nemocnicou, príp. do spaľovne v Pov. strojárňach - prevzatie a likvidáciu odpadu pôvodca hradí,

d/ odvoz a odovzdanie ďalších nebezpečných odpadov na určené stanovište a odovzdanie firme oprávnenej na zber NO v rámci organizovanej akcie - prevzatie odpadu bezplatne.

3. Za zber nebezpečného odpadu, jeho dopravu a zneškodnenie zodpovedá držiteľ odpadu, ktorý ho prijal od pôvodcu podľa bodu 2.

4. MsÚ zabezpečí min. 2x ročne organizovaný zber problémových látok, pričom k informovanosti občanov o podrobnostiach nakladania s problémovými látkami pri zbere, druhu zberaných odpadov a umiestnení stanovíšť využije informačný systém Mesta Pov. Bystrica

III. ČASŤ

SYSTÉM ZBERU DROBNÉHO STAVEBNÉHO ODPADU, NAKLADANIE SO ZEMINOU, KAMENÍM A STAVEBNOU SUŤOU

 

§ 13

Drobný stavebný odpad a jeho zložky

1. VZN upravuje podrobnosti nakladania s nasledovnými zložkami stavebného odpadu:

a/ 05 04 zemina a kamene,

b/ 05 06 výkopová zemina,

c/ 09 04 zmiešaný stavebný odpad a odpad z demolácií.

2. Držitelia DSO sú povinní odpad prednostne vytriediť na jednotlivé zložky stavebného odpadu podľa katalógu odpadov, ako napr. betón, tehly, zemina, kovy, drevo, sklo, plasty a tieto účelne zhodnotiť v závislosti od druhu, množstva a kvality odpadu
a v súlade s predmetnou legislatívou opätovným použitím pri výstavbe ako zásypový materiál, pri terénnych úpravách, spálením, uložením do kontajnerov na triedený odpad, odovzdaním do výkupní a pod.

3. Zvyšný zmiešaný stavebný odpad v malých množstvách a v takom rozsahu, ktorý neobmedzí pravidelný systém zneškodňovania KO, nepoškodí alebo nepreťaží zberné nádoby, sú oprávnení jeho držitelia zneškodňovať v nádobách na zmiešaný KO určených pre daného držiteľa odpadu.

4. Pokiaľ celkové množstvo alebo veľkosť jednotlivých zložiek DSO neumožňuje nakladanie spôsobom uvedeným v predchádzajúcich bodoch 2 a 3, môžu jeho držitelia využiť na zneškodnenie systém likvidácie objemného odpadu podľa § 11 pri zneškodňovaní zeminy a kameniva postupovať podľa § 14, prípadne využiť systém uloženia DSO do veľkokapacitných kontajnerov určených pre zmiešaný KO.

5. Pokiaľ nie je možné zneškodniť DSO vyššie určeným spôsobom podľa bodov 2 až 4, sú povinní jeho držitelia zabezpečiť prepravu a zneškodnenie DSO osobitne na vlastné náklady, spôsobom a prostriedkami ustanovenými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Ide najmä o prípady, kedy je účelné odpad naložiť priamo na dopravný prostriedok alebo pristavený kontajner, pri veľkom množstve odpadu, kedy nie je možné z časového hľadiska využiť systém pre veľkorozmerový odpad a pod.

6. Držitelia tohto odpadu môžu odpad dočasne zhromažďovať na dobu nevyhnutnú pre rozhodnutie o ďalšom nakladaní s ním mimo verejného priestranstva alebo na verejnom priestranstve výlučne na základe súhlasu Mesta Pov. Bystrica. Držiteľ zodpovedá za spôsob zhromažďovania DSO, pri ktorom nesmie dochádzať k poškodzovaniu ŽP, nadmernému znečisťovaniu okolia a k ohrozovaniu bezpečnosti a zdravia ľudí.

7. Iné nakladanie s DSO sa zakazuje, najmä vhadzovať ho do zberných nádob určených pre iných účastníkov systému zberu KO na verejne dostupných miestach, ukladanie na cudzie pozemky a pod.

 

§ 14

Nakladanie so zeminou, kamenivom a stavebnou suťou

1. Zemina, kamenivo a stavebná suť môžu byť vytriedené zložkou DSO, odpadom pri výstavbe, alebo môžu vzniknúť pri inej ako stavebnej činnosti (napr. údržba parkov, záhrad, cintorínov a pod.).

2. Vytriedená výkopová zemina, zemina, kamenivo, prípadne malé kamenivo (drvené betónové a keramické stavebné konštrukcie) zbavené nebezpečných látok sú príkladom odpadov, ktoré je možné bez problémov využiť ako druhotnú surovinu pri zásypoch v rámci schválených terénnych úpravách, obsypoch a podsypoch na stavbách, pri spevňovaní podloží ciest so súhlasom majiteľa a pod.

3. Možnosti nakladania s uvedenými zložkami DSO podľa bodu 2 sú však pre väčšinu pôvodcov obmedzené, a preto sú povinní v prípade podľa § 13 ods. 5 zabezpečiť odvoz tohto odpadu na skládku KO vo Sverepci, kde bude využitý na prevrstvovanie skládky, resp. na skládku ŽIAR ako navážku pod rekultivačné vrstvy.

4. S uvedeným odpadom, ktorý ale nie je DSO, pretože vznikol pri inej ako stavebnej činnosti (napr. údržbe parkov, záhrad, cintorínov a pod.), je držiteľ povinný naložiť podľa bodu 1 a 2.

 

 

IV. ČASŤ

Odpad zo záhradkárskych osád

 

§ 15

Povinnosti majiteľov a nájomcov záhrad

1. Majitelia a nájomcovia záhrad sú povinní nakladať s jednotlivými zložkami KO len v súlade s ustanoveniami tohto VZN, tzn. že sú povinní uskutočňovať triedenie odpadu na jednotlivé zložky KO, kompostovať biologicky rozložiteľné časti KO, páliť drevnú hmotu, ukladať odpad do určených nádob a pod. Pre záhradkársku osadu bude slúžiť na uloženie zmiešaného KO spravidla veľkokapacitný kontajner umiestnený na priestranstve dostupnom pre odvoz. Ostatný vytriedený odpad sú pôvodcovia povinní odviesť a uložiť v nádobách na to určených v meste.

2. Za vytriedenie odpadu a čistotu v okolí kontajnera a osady zodpovedá výbor ZO.

3. Spôsob úhrady a výška poplatku za odvoz odpadu bude stanovená vo VZN o miestnych poplatkoch.

 

V. ČASŤ

Odpad z nehnuteľností určených na podnikanie, poskytovanie rekreačných a ubytovacích služieb

 

§ 16

Povinnosti majiteľov a nájomcov nehnuteľností určených na podnikanie

1. Každá právnická a fyzická osoba - podnikateľ, ktorá vlastní, prípadne užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta, určenú na podnikanie, rekreáciu, prechodné ubytovanie alebo individuálnu rekreáciu, je povinná stať sa účastníkom obecného systému zberu KO a nakladať s odpadom len v súlade s týmto VZN a zákonom č. 223/2001 Z. z. o odpadoch. Ide najmä o povinnosť komunálny odpad triediť, zhodnocovať a ukladať ho do určených nádob.

2. V prípade, že podnikateľ produkuje malé množstvo KO, ktoré je možné uložiť do nádoby, ktorá mu je zverená ako obyvateľovi bytu a za ktorú platí poplatok, nie je povinný zabezpečovať sa ďalšou nádobou. Pri väčšom produkovanom množstve KO si podnikateľ obstará potrebný počet typizovaných nádob na vlastné náklady podľa množstva zmiešaného KO a vytriedených zložiek KO. Forma úhrady a výška poplatku za odvoz a likvidáciu KO budú stanovené vo VZN o miestnych poplatkoch.

3. Zber, triedenie, zhodnotenie, dopravu a likvidáciu odpadu vyprodukovaného pri podnikateľskej činnosti zabezpečí podnikateľ na vlastné náklady v súlade so schváleným programom odpadového hospodárstva. Vypracovanie POH, ktorý bude v súlade s POH Mesta Považská Bystrica, je povinnosťou podnikateľa, ktorý vyprodukuje ročne viac ako 50 kg nebezpečných odpadov alebo 1 tonu ostatných odpadov. Vypracovaný program predloží na vyjadrenie MsÚ v Pov. Bystrici a následne na schválenie Okresnému úradu (§ 6 zákona č. 223/01 Z. z. o odpadoch).

4. V prípade stavebnej činnosti, kedy je podnikateľ pôvodcom DSO alebo je pôvodcom kompostovateľného odpadu, naloží s týmto odpadom, ako je uvedené v § 7, § 13
a § 14 tohoto VZN.

5. Zber a likvidáciu KO vyprodukovaného pri príležitostných akciách ako sú trhy, mobilný predaj, kultúrne akcie, športové akcie a podobne, zabezpečí podnikateľ alebo organizátor akcie na vlastné náklady.

 

VI. ČASŤ

Spoločné a záverečné ustanovenia

 

§ 17

Kontrolná činnosť a sankcie

1. Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto VZN vykonáva mestská polícia, pracovníci MsÚ Pov. Bystrica, ref. ŽP a ďalší pracovníci MsÚ poverení primátorom mesta.

2. Porušenie tohto VZN je podľa okolností priestupkom podľa ust. § 45, 47 alebo 48 zák. č. 372/90 Zb. o priestupkoch v znení noviel, alebo v prípade právnickej osoby správnym deliktom podľa ust. § 13a/ zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení noviel, ak nejde o priestupok, prípadne správny delikt podľa § 78 a § 80 zákona č. 223/01 Z. z. o odpadoch, alebo o trestný čin.

3. Priestupky podľa § 80 ods. 1 písm. a/, b/, c/ a f/ prejednáva obec. Ide o porušenie ustanovení tohto VZN § 3 ods. 3, 6, 7 tohto VZN, za ktoré možno uložiť v blokovom konaní pokutu do výšky 500,-- Sk a v priestupkovom konaní do výšky 5000,-- Sk, pričom výnosy z pokút uložených za uvedené priestupky sú príjmom rozpočtu obce.

4. V sporných otázkach a v podrobnostiach o uplatnení tohto VZN rozhoduje primátor mesta.

 

§ 18

Poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie KO a DSO

Podrobnosti o spôsobe vyberania a výška miestneho poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie KO a DSO, budú upravené vo VZN o miestnych poplatkoch, v súlade s ust. čl. III. zákona o odpadoch, v náväznosti na ust. § 10d/ zákona o miestnych poplatkoch v znení noviel.

 

§ 19

Informačný systém

1. Mestský úrad zabezpečí priebežné informovanie pôvodcov KO podľa § 3 ods. 2 o podrobnostiach, ktoré sa týkajú ustanovení tohto VZN, a to najmä:

- o rozsahu triedenia a harmonogramoch vývozu nádob na zmiešaný KO, nádob na triedený odpad, veľkokapacitných kontajnerov a kontajnerov na zber objemného odpadu,

- o donáškovom zbere triedeného odpadu organizovaného v meste inými organizáciami o spôsoboch ďalšieho nakladania s vytriedeným odpadom (preprava, zhodnocovanie, zneškodňovanie),

- o evidencii organizácií poverených zberom, ktoré majú s obcou uzatvorenú zmluvu na zber, prepravu a zneškodňovanie KO a DSO,

- o vyhodnotení efektívnosti a úrovne triedenia jednotlivých zložiek KO.

2. Informačným systémom pre oboznamovanie občanov sú mestské noviny, mestská televízia, miestny rozhlas, informačné tabule.

§ 20

Zrušovacie ustanovenia

Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa zrušuje VZN mesta Pov. Bystrica č. 9 o odpade schválené uznesením MZ č. 29/1992 z 12. 5. 1992, vrátane doplnku č. 1 a doplnku č. 2.

 

§ 21

Účinnosť a dostupnosť VZN

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom schválenia mestským zastupiteľstvom.

2. Týmto VZN nie je dotknuté nakladanie s odpadom z výrobných a nevýrobných činností, ktoré nie je definované týmto VZN, ale riadi sa zákonom o odpadoch č. 223/01 Z. z.

3. Nariadenie bude zverejnené prostredníctvom informačného systému a bude prístupné na Mestskom úrade v Pov. Bystrici.

 

 

Ing. Ľuboš Lackovič, v. r.

primátor mesta