Všeobecne záväzné nariadenie mesta Považská Bystrica

o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhradách

za opatrovateľskú službu, schválené uznesením MZ

č. 23/2003 z 27. 3. 2003, účinnosť nadobudlo 11. 4. 2003


Mestské zastupiteľstvo v Považskej Bystrici na základe § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 2, písm. d/ zákona NR SR č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky a zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie mesta Považská Bystrica o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhradách za opatro-vateľskú službu na území mesta Považská Bystrica.

 

 

Úvodné ustanovenie

Predmetom tohoto všeobecne záväzného nariadenia mesta Považská Bystrica (ďalej len “nariadenie”) je spôsob určenia úhrady, výšky úhrady a spôsobu platenia za poskytnutú opatrovateľskú službu na území mesta Považská Bystrica.

 

Článok 1

Opatrovateľská služba

1. Opatrovateľská služba je jednou z foriem sociálnych služieb ako špecializovaných činností na riešenie hmotnej núdze alebo na riešenie sociálnej núdze.

2. Opatrovateľskú službu možno poskytovať:

a/ občanovi, ktorý pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebuje pomoc inej osoby pri zabezpečovaní nevyhnutných životných úkonov, nevyhnutných prác v domácnosti alebo kontaktu so spoločenským prostredím, najmä sprievodom, tlmočením v poskytnutej reči pre nepočujúce osoby a predčítavaním,

b/ dieťaťu do skončenia povinnej školskej dochádzky, ak osobnú, celodennú a riadnu starostlivosť o dieťa nemôže z vážnych dôvodov poskytovať alebo zabezpečovať rodič alebo občan, ktorý prevzal takéto dieťa do starostlivosti nahradzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu,

c/ ak sa jednej matke súčasne narodili tri deti a viac detí, alebo v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá, a to do dovŕšenia troch rokov veku detí.

3. Opatrovateľskú službu nemožno poskytovať občanovi, ktorému:

a/ sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu,

b/ sa poskytuje celodenné, osobné a riadne opatrovanie osobou uvedenou v § 58 ods. 2 zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov, alebo

c/ je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnou chorobou a pri ochorení touto nákazou.

4. Opatrovateľská služba sa poskytuje prednostne v byte občana.

5. Požiadavky na opatrovateľskú službu si občania uplatňujú na MsÚ v Považskej Bystrici.

Článok 2

Spôsob určenia úhrady za opatrovateľskú službu

1. Úhrada za opatrovateľskú službu v kalendárnom mesiaci sa určí podľa rozsahu poskytovaných nevyhnutných úkonov, nevyhnutných prác v domácnosti a zabezpečenia kontaktu so spoločenským prostredím a výšky úhrady za nevyhnutný životný úkon, nevyhnutnú prácu v domácnosti a za zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím podľa skutočných úkonov.

2. Občan je povinný zaplatiť úhradu za opatrovateľskú službu do 15 dní nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

Článok 3

Výška úhrady za opatrovateľskú službu 1)

1. Nevyhnutné životné úkony:

a/ bežné úkony osobnej hygieny vrátane holenia, pomoci pri vyzliekaní a obliekaní, pomoc pri presune na vozík a z vozíka na lôžko a z lôžka, pomoc pri použití WC

5,-- Sk/deň

b/ donáška obeda, dovoz obeda, alebo iného teplého jedla, pomoc pri podávaní jedla a pri pití 7,-- Sk/deň

c/ dohľad 10,-- Sk/deň

2. Nevyhnutné práce v domácnosti:

a/ donáška uhlia, dreva, vynesenie popola, donáška vody, kúrenie vo vykurovacích telesách a ich čistenie 7,-- Sk/deň

b/ nákup a ďalšie nevyhnutné činnosti súvisiace s prevádzkou domácnosti 12,-- Sk/deň

c/ práce spojené s udržiavaním domácnosti 40,-- Sk/deň

d/ príprava a varenie raňajok, obeda, prípadne olovrantu alebo večere 15,-- Sk/deň

e/ pranie osobnej bielizne, žehlenie osobnej bielizne a ostatnej bielizne 5,-- Sk/deň

 

 

3. Zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím:

a/ sprievod na kultúrne podujatia, na telovýchovné podujatia a na iné verejné podujatia 5,-- Sk/deň

Článok 4

Všeobecné ustanovenie

Pri opatrovateľskej službe sa primerane použije zákon NR SR č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov, zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, zákon č. 94/1963 Zb. o rodine v znení neskorších predpisov.

 

Článok 5

Záverečné ustanovenia

1. Odvolávacím orgánom proti rozhodnutiu vo veci opatrovateľskej služby je okresný súd.

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené na zasadnutí MZ v Považskej Bystrici 27. 3. 2003 a nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta.

___________________________________________________________________

1) § 20 vyhlášky MPSVaR č. 246/2001 Z. z. na vykonanie niektorých ustanovení zákona o sociálnej pomoci príl. č. 3

 

Ing. Ľuboš   L a c k o v i č,   v. r.

primátor mesta