Všeobecne záväzné nariadenie mesta Považská Bystrica
o podmienkach držania psov

 

Mestské zastupiteľstvo v Považskej Bystrici na základe § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov (ďalej len “zákon o držaní psov”) a so zákonom č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov vydáva Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len “VZN”) o podmienkach držania psov.

 

§1

účel úpravy

Toto VZN sa vydáva na základe § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov a so zákonom č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov.

§2

predmet úpravy

1. VZN upravuje niektoré podmienky evidencie a vodenia psov, ako aj súvisiace podrobnosti o znečisťovaní verejných priestranstiev a riešenia priestupkov.

2. VZN sa nevzťahuje na služobných psov používaných podľa osobitných predpisov (napr. v policajnom zbore, zbore väzenskej a justičnej stráže, vojenskej polícii, železničnej polícii, obecnej polícii, poľnej stráži, rybárskej stráži, colnej službe, atď).

§ 3

vymedzenie POJMOV

1. Zvláštnym psom je pes:

2. a/ používaný v súkromí bezpečnostnými službami podľa osobitného zákona

(zákona č. 379/1997 Z. z.),

b/ používaný horskou službou,

c/ používaný pri záchranných, lokalizačných a likvidačných prácach pri plnení

úloh civilnej ochrany (zák. č. 42/1994 Z. z.),

d/ poľovný,

e/ ovčiarsky,

f/ vodiaci,

g/ používaný počas výcviku alebo súťaže konanej podľa medzinárodného alebo

národného skúšobného poriadku.

3. Nebezpečným psom je každý pes, ktorý pohryzol alebo poranil človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak nebol použitý v nutnej obrane alebo krajnej núdzi.

4. Voľným pohybom psa je pohyb psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov. Za voľný pohyb psa sa nepovažuje pohyb zvláštneho psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov, ak je na základe výcviku ovládaný osobou, ktorá ho vedie.

5. Verejným priestranstvom pre účely tohto VZN sú všetky verejnosti prístupné pozemky na území mesta Považská Bystrica okrem tých, ktoré sú vo vlastníctve fyzických a právnických osôb, alebo ku ktorým majú tieto osoby právo hospodárenia. Verejným priestranstvom sa rozumejú najmä:

a/ miestne komunikácie, námestia, cesty, chodníky, parkoviská a trhoviská,

b/ mosty, mostíky, priechody, podchody, schodiská, prístupové rampy,

c/ parky, parkové úpravy a zatrávnené plochy pri komunikáciách, cintoríny a iné

pietne miesta, detské ihriská, športoviská, atď.

6. Spoločnými priestormi sú priestory obytných domov, dopravných prostriedkov, nákupných stredísk a iné priestory, kde sa pohybujú alebo zhromažďujú ľudia.

7. Držiteľ psa je osoba, ktorá má psa vo vlastníctve.

8. Chovateľ psa je osoba, ktorej starostlivosť je zacielená na jeho praktické využitie, na rozmnožovanie.

 

§ 4

podmienky chovu psov

Chov a držanie psa je povolené na celom území mesta Považská Bystrica, ak sú splnené nasledovné podmienky:

1. Každý, kto chová alebo drží psa, je povinný:

a/ zabezpečiť umiestenie, starostlivosť a pozornosť v primeraných zoohygienických a hygienických podmienkach zodpovedajúcich jeho fyziologickým a etologickým potrebám, poskytovať mu v dostatočnom množstve zdravotne nezávadné krmivo a pitnú vodu, umožniť mu primeraný pohyb, urobiť opatrenia na zabránenie jeho úteku a neplánovaného alebo nežiadúceho rozmnožovania,

b/ zabezpečiť hygienicky vyhovujúcu likvidáciu exkrementov, okamžite odstrániť nečistotu spôsobenú psom na verejných priestranstvách, vo vozidlách verejnej dopravy a v spoločných bytových priestoroch,

c/ dbať, aby chovom psa nebolo poškodzované životné prostredie a narušované vzťahy medzi občanmi, predovšetkým nesmú byť nad mieru primeranú pomerom obťažovaní susedia hlukom, pachom a pevnými a tekutými odpadmi,

d/ dodržiavať veterinárne predpisy o chove psa, zabezpečovať pravidelne povinné očkovanie psa a pri ochorení psa zabezpečiť veterinárne ošetrenie,

e/ dať psa, ktorý poranil človeka bezodkladne vyšetriť veterinárnemu lekárovi a potvrdenie o obhliadke psa odovzdať poškodenému,

f/ zamedziť cvičeniu psa spôsobom, ktorý mu spôsobuje ujmu na zdraví a kondícii, najmä nesmie nútiť psa na výkony presahujúce jeho logické schopnosti alebo prirodzenú silu, nesmie používať prostriedky, ktoré môžu zapríčiniť zranenie alebo zbytočnú bolesť, utrpenie a úzkosť, štvať zvieratá proti sebe,

g/ zabezpečiť aby pes nemohol ohroziť okoloidúcich občanov cez plot,

h/ uhradiť škodu spôsobenú psom podľa všeobecne platných právnych predpisov.

 

2. Chovať a udržiavať psa je zakázané v prostredí, ktoré nezaručuje jeho dobrý zdravotný stav, fyziologické a etologické potreby a dostatočnú voľnosť pohybu s ohľadom na plemeno psa a stupeň jeho vývoja.

3. Zakazuje sa opustiť psa s cieľom zbaviť sa ho.

4. Zakazuje sa usmrtiť psa bez primeraného dôvodu.

5. S uhynutým psom je držiteľ povinný naložiť podľa pokynov veterinárnej správy. Nie je dovolené dávať uhynuté zvieratá do nádob na komunálny odpad alebo ich zakopávať na verejných priestranstvách.

6. Odstránenie uhynutého, resp. zraneného psa z pozemku je povinnosťou držiteľa psa, v prípade neznámeho držiteľa vlastník, správca, prípadne nájomca (ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy) pozemku je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť mestskej polícii. Uhynutého, resp. zraneného psa neznámeho držiteľa z pozemných komunikácií je povinný odstrániť ich vlastník, správca, príp. nájomca.

7. Odchyt túlavých psov vykonáva mestská polícia alebo odborná firma zaoberajúca sa odchytom túlavých psov na základe uzatvoreného zmluvného vzťahu s Mestom Považská Bystrica.

8. O odchytení psa s evidenčnou známkou bude majiteľ psa upovedomený.

 

§ 5

evidencia psov

1. Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území Slovenskej republiky podlieha evidencii psov.

2. Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie v lehote do 30 dní od uplynutia posledného dňa lehoty uvedenej v odseku 1 v mieste, kde sa pes v danom roku prevažne nachádza.

3. Povinná evidencia je stanovená po 6. mesiaci veku psa v mieste, kde je pes držaný.

4. Do evidencie sa zapisuje najmä:

a/ evidenčné číslo psa,

b/ tetovacie číslo alebo údaj o čipovaní psa, ak ho pes má,

c/ meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu držiteľa psa,

d/ umiestnenie chovného priestoru alebo zariadenia na chov, v ktorom sa pes na

území mesta zdržiava, ak sa umiestnenie nezhoduje s miestom trvalého pobytu

držiteľa psa,

e/ skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby sám napadnutý alebo

vyprovokovaný k nutnej obrane alebo krajnej núdzi,

f/ úhyn psa,

g/ strata psa.

5. Všetky zmeny údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je držiteľ psa povinný do 30 dní ohlásiť príslušnému útvaru Mestského úradu v Považskej Bystrici.

6. Mesto Považská Bystrica vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú známku psa, na ktorej sa uvedie evidenčné číslo psa, názov mesta a údaj o tom, či je pes nebezpečným psom. Známkou držiteľ psa preukazuje totožnosť psa.

7. Známka je neprenosná na iného psa. Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je držiteľ psa povinný ohlásiť do 14 dní na Mestský úrad v Považskej Bystrici. Poplatok za náhradnú známku sa stanovuje vo výške 100,-- Sk.

8. Držiteľ psa je povinný dodržiavať poplatkovú povinnosť podľa VZN č. 1 a 7 o miestnych poplatkoch v meste Považská Bystrica.

9. Pri odhlásení psa z evidencie na príslušnom útvare MsÚ je držiteľ psa povinný evidenčnú známku vrátiť, aby nebola zneužitá.

 

§ 6

vodenie psa

1. Vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná ho ovládať v každej situácii, pričom je povinná predchádzať tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá a zabraňovať vzniku škôd na majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť.

2. Vodiť nebezpečného psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony. Na verejnom priestranstve musí mať nebezpečný pes nasadený náhubok.

3. Za psa vždy zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad psom vykonáva dohľad.

4. Držiteľ psa a ten, kto psa vedie, je povinný oznámiť svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu osobe, ktorú pes pohryzol (ten, kto psa vedie, je povinný oznámiť osobe, ktorú pes pohryzol, údaje o držiteľovi psa). Súčasne je povinný skutočnosť, že pes pohryzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil k nutnej obrane alebo v krajnej núdzi, oznámiť príslušnému útvaru MsÚ v Považskej Bystrici.

5. Pes starší ako 6 mesiacov, ktorý sa voľne pohybuje mimo chovného priestoru alebo zariadenia, musí byť riadne označený známkou.

6. Osoba, ktorá psa vedie alebo nad ním vykonáva dohľad, je povinná na požiadanie polície preukázať totožnosť psa známkou.

7. Vodiť psa na verejné priestranstvo a na miesta so zákazom voľného pohybu psov možno len na vôdzke, bezpečne pripevnenej na obojku alebo prsnom postoji. Pevnosť vôdzky a jej dĺžka musí byť primeraná psovi a situácii tak, aby bolo možné psa ovládať v každej situácii.

8. Do vozidla verejnej dopravy a do spoločných priestorov bytových domov možno vstupovať len so psom na vôdzke a s náhubkom (okrem vodiaceho psa). Ak ide o psa bez výcviku, ktorý by mohol ohroziť zdravie iných zvierat alebo ľudí, musí byť zabezpečený náhubkom na všetkých miestach, kde sa pohybujú alebo zhlukujú ľudia.

 

§ 7

vymedzenie miest pre pohyb psov so zákazom voľného pohybu psov a vstupu so psom

1. Zakazuje sa nechať voľne pohybovať psa na verejnom priestranstve
a v spoločných priestoroch obytných domov (okrem služobného psa počas zákroku).

2. Zákaz vstupu so psom je do priestorov slúžiacich verejnosti - cintoríny, detské ihriská, pieskoviská, kúpaliská, športové a zdravotné zariadenia, obchody a ďalšie miesta viditeľne označené grafickou značkou alebo značkou “vstup so psom zakázaný”.

 

§ 8

znečisťovanie verejných PRIESTRANSTIEV

1. Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie povinný výkaly bezprostredne odstrániť ich vložením do najbližšieho kontajnera na komunálny odpad alebo do špeciálneho kontajnera určeného na zhromažďovanie psích výkalov.

2. Na zabezpečovanie čistoty mesta a pri zneškodňovaní výkalov platia ustanovenia VZN mesta Považská Bystrica č. 16 o ochrane životného prostredia a zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch.

 

§ 9

priestupky

1. Priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak:

a/ neprihlási psa do evidencie,

b/ umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nespĺňa podmienky ustanovené v § 6 ods.

1 a 2,

c/ neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo

vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi,

d/ neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu známky.

2. Priestupku sa dopustí ten, kto psa vedie, ak:

a/ neohlási svoje meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a meno, priezvisko

a adresu trvalého pobytu držiteľa psa osobe, ktorú pes pohrýzol,

b/ nezabránil tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo

zvieratá,

c/ neohlásil, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo

vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi,

d/ evidenčnou známkou nepreukáže totožnosť psa,

e/ nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa.

3. Za priestupok podľa:

a/ odseku 2 písm. d/ a e/ uloží Mesto Považská Bystrica pokutu do 500,-- Sk,

b/ odseku 1 a 2 písm. a/ až c/ uloží Mesto Považská Bystrica pokutu

do 5000,-- Sk.

4. Konanie povinných osôb, ktoré je v rozpore s ustanoveniami tohto nariadenia, sa kvalifikuje ako priestupok proti poriadku v správe podľa § 46 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

5. Primátor mesta Považská Bystrica môže právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie za porušenie ustanovení tohto nariadenia v zmysle § 13 a/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uložiť pokutu do výšky 200 000,-- Sk.

6. Mesto Považská Bystrica môže uložiť pokutu do jedného roka odo dňa, keď k porušeniu povinností došlo.

7. Pri ukladaní pokuty sa prihliada najmä na závažnosť a následky protiprávneho konania.

8. Na konanie o ukladaní pokút sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní (zák. č. 71/1967 Zb.).

9. Výnos z pokút je príjmom rozpočtu Mesta Považská Bystrica.

10. Ak sa držiteľ alebo ten, kto psa vedie, dopustí priestupku opakovane, možno mu uložiť pokutu do výšky dvojnásobku pokút uvedených v odseku 3.

 

§ 10

Prechodné ustanovenia

Mesto Považská Bystrica upraví vedenie evidencie psov podľa § 5 tohto VZN do 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia jeho účinnosti.

 

§ 11

záverečné ustanovenia

1. Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonáva Mesto Považská Bystrica prostredníctvom útvaru mestskej polície, ktorej orgány sú oprávnené ukladať a vyberať pokuty v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. Toto VZN bolo schválené na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Považskej Bystrici 27. 3. 2003 a nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyvesenia.

 

Ing. Ľuboš   L a c k o v i č,   v. r.

primátor mesta