VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

MESTA POVAŽSKÁ BYSTRICA

O URČENÍ ŠKOLSKÝCH OBVODOV

 

Mestské zastupiteľstvo v Považskej Bystrici na základe ustanovení § 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 4 ods. 11 zákona SNR č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len VZN)

Článok 1.

ÚVODNÉ USTANOVENIA

Účelom tohoto všeobecne záväzného nariadenia je v súlade s ustanoveniami zákona SNR č. 542/1990 Zb. v znení neskorších predpisov určenie školských obvodov pre jednotlivé základné školy na území mesta Považská Bystrica.

 

Článok 2.

ŠKOLSKÉ OBVODY

Pre základné školy zriadené Mestom Považská Bystrica sa určujú školské obvody pre jednotlivé základné školy nasledovne:


číslo školského obvodu

Základná škola

súpisné číslo

územie školského obvodu

1.

Nemocničná 987 územie mesta Považská Bystrica

2.

Považská Teplá 181 mestská časť Považská Teplá

3.

Školská 235 územie mesta Považská Bystrica

4.

Stred 44 územie mesta Považská Bystrica

5.

Slovenských partizánov 1133 sídlisko Rozkvet

6.

SNP 1484 územie mesta Považská Bystrica

7.

Slovanská 1415 územie mesta Považská Bystrica

8.

Rozkvet 2047 sídlisko Rozkvet

9.

Považské Podhradie 169 mestská časť Považské Podhradie, Šebešťanová, Podvažie

10.

Milochov 224 mestská časť Milochov

 

Článok 3.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta Považská Bystrica nadobudlo účinnosť 1. 1. 2003.

 

 

Ing. Ľuboš Lackovič
primátor mesta, v. r.