Mesto Povazska Bystrica Mesto Považská Bystrica  
                 

Dňa 22. 11. 2001 o 9. hodine sa uskutočnilo zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Považskej Bystrici v zasadačke MZ v budove mestského úradu.

Z programu rokovania:  - návrh rozpočtového provizória na I. štvrťrok 2002
                                  -
VZN o dani z nehnuteľností pre rok 2002
                                  -
VZN o odpade
                                  -
VZN o miestnych poplatkoch
                                  -
štatút mesta

Dňa 1. 12. 2001 prebehlo 1. kolo volieb do orgánov samosprávy vyšších územných celkov.

Dňa 15. 12. 2001 prebehlo 2. kolo volieb do orgánov samosprávy vyšších územných celkov.

Dňa 19. 12. 2001 sa uskutočnilo mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Považskej Bystrici v zasadačke MZ v budove mestského úradu.

Dňa 1. 1. 2002 nadobudol účinnosť nový Štatút mesta Považská Bystrica schválený na novembrovom zasadnutí MZ v Považskej Bystrici.

Dňa 1. 1. 2002 nadobudol účinnosť doplnok VZN Mesta Považská Bystrica o miestnych poplatkoch a v zmysle zákona č. 544/1990 sú podnikatelia - fyzické a právnické osoby povinné splniť si ohlasovaciu povinnosť - priznanie k poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov. Tlačivo: I.diel , II.diel, príloha a poučenie k priznaniu (formát rtf)

Dňa 31. 1. 2002 o 9. hodine sa uskutočnilo zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Považskej Bystrici v zasadačke MZ v budove mestského úradu.

Mesto Považská Bystrica v súlade s uznesením MZ č. 10/2002 z 31. 1. 2002 ponúka na predaj nehnuteľnosť vrátane hnuteľného majetku - Hotel Manín a priľahlý pozemok.


Mesto | História | Kultúra | Turistika | Šport | Mapa | Fotoalbum | Kalendár | Aktuality
Úvodna stránka