english
version


Ponuka lokalít a možností

investícii v oblasti priemyselnej výroby na území

mesta Považská Bystrica


Popis a technická špecifikácia

Vážené dámy a páni!

Dovoľujeme si Vám predložiť ponuku, ktorá okrem špecifikácie vhodných lokalít pre umiestnenie výrobných objektov je zároveň i dokumentom, ktorý stručne charakterizuje mesto Považská Bystrica a jeho politiku rozvoja všetkých v oblasti spoločenského, hospodárskeho i sociálneho života.

Charakteristika mesta

História mesta, ležiaceho na starej obchodnej ceste vedúcej Vážskym údolím - Považskej Bystrice, sa podľa oficiálnych a písomných dokumentov viaže s rokom 1330, i keď nálezy lužickej a púchovskej kultúry i veľkomoravskej slovanskej osady na území svedčia o tom, že ľudia sa na tomto mieste usadili už oveľa skôr. Kroniky mesta vypovedajú o minulosti bohatej na historické momenty, ktoré na dlhú dobu ovplyvnili rozvoj Považskej Bystrice a predznamenali jej rozkvet.

Mesta Považská Bystrica je okresným mestom patriacim do kraja Trenčín. Má cca 43 tisíc obyvateľov a 12 mestských častí: Podmanín, Praznov, Zemiansky Kvášov, Považské Podhradie, Orlové, Šebešťanová, Podvažie, Dolný a Horný Milochov, Dolný a Horný Moštenec, Považská Teplá. Územie mesta o rozlohe 89,49 km2 sa rozprestiera v údolí Javorníkov, Strážovskej Hornatiny a Bielych Karpát, cez ktoré preteká rieka Váh, čo vytvára nádhernú prírodnú scenériu nenarušenú ani architektúrou mesta.

Demografická štruktúra obyvateľstva

Počet obyvateľov k 1. 1. 2003 bol 43 056 (51,42 % ženy, 48,58 % muži), pričom v samotnom meste žije z celkového počtu 82,3 % obyvateľov. V predproduktívnom veku je 18 % obyvateľov, v produktívnom 66 % a v poproduktívnom 16 %.

Školstvo

Na území mesta je 10 základných škôl, ktoré navštevuje 5 935 žiakov (deti od 6 - 15 rokov). Stredné školstvo je zastúpené školami: Gymnázium ( ročne 125 absolventov), Obchodná akadémia (ročne 140 absolventov), Stredná priemyselná škola (ročne 125 absolventov), Stredná zdravotnícka škola (ročne 35 absolventov), Stredné odborné učilište - strojárske (ročne 150 absolventov).

Vysoká škola dopravy a spojov Žilina má u nás umiestnenú svoju strojársku fakultu odbor výrobný management - bakalárske štúdium

Situácia v oblasti hospodárstva na území mesta

Likvidácia špeciálnej výroby a poľnohospodárskych družstiev na celom území Slovenska po roku 1989 výraznou mierou ovplyvnili vývoj zamestnanosti a štruktúru hospodárstva v našom meste a okrese.

V súčasnej dobe možno skonštatovať, že i napriek výraznému útlmu výroby v Považských strojárňach, ktoré boli obeťou práve spomínanej skutočnosti, vytvoril sa dobrý základ pre rozvoj najmä malého a stredného podnikateľského sektora. Do popredia sa dostávajú výroby ľahkého priemyslu z oblasti strojárskej výroby, stavebníctva, dopravy, textilného priemyslu. Rozvíja sa obchodná sféra, sféra služieb, prevažne zabezpečovaná živnostníkmi alebo malými a strednými podnikateľmi.

Tomu zodpovedá aj vývoj nezamestnanosti, ktorý najlepšie odráža klesajúca miera nezamestnanosti (15,52 % k 1. 1. 2003), ktorá je pod hranicou celoslovenského priemeru.

II. Prezentácia politiky samosprávneho orgánu Mesta Považská Bystrica v oblasti hospodárskeho, spoločenského a sociálneho rozvoja.

Po komunálnych voľbách po roku 1994 predstavitelia samosprávy radikálne zmenili prístup a správanie sa mesta ako samosprávneho orgánu vo všetkých oblastiach spoločenského i hospodárskeho života. Mesto sa začalo správať ako subjekt, ktorý plne využíva všetky výhody a možnosti trhového hospodárstva uvedomujúc si svoje miesto na trhu, pričom nezabúda a rešpektuje v plnej miere aj svoju sociálnu a spoločenskú funkciu.

Tomu zodpovedajú konkrétne kroky v oblasti daňovej politiky, životného prostredia v oblasti výstavby a rekonštrukcie Mesta, sociálnej a bytovej politiky, transformácie kultúrno-spoločenskej sféry i v oblasti vytvárania vhodného prostredia podporujúceho rozvoj trhu a podnikania spojenú s podporou aktívnej zamestnanosti.

Vyrovnané hospodárenie Mesta, navŕšenie rozpočtu o 76% oproti roku 1994, nezadĺženosť Mesta a spôsob prerozdeľovania výdavkovej časti rozpočtu hovoria o zdravom hospodárení, profesionalite a schopnosti predstaviteľov Mesta rozlišovať prijority a koncepčne myslieť.

Je treba povedať, že navŕšenie rozpočtu nie je výsledkom daňovej politiky Mesta, pretože mesto Považská Bystrica je jedným z mála miest, ktorý sa vo výške daní pohybujú približne na úrovni 45 % zákonom stanovenej hornej hranice daní. To umožňuje podnikateľom, najmä tým začínajúcim, stabilizovať sa na trhu a na druhej strane tým stabilizovaným investovať.

Predstavitelia Mesta sú prístupní rokovaniam aj o vytvorení špecifických podmienok pre podnikateľské zámery, ktoré sú pre mesto významné z hľadiska zamestnanosti, rozvoja a zvyšovania životnej úrovne občanov. Môže ísť napríklad o odpustenie daní na dohodnuté obdobie alebo v prípade odpredaja pozemku vo vlastníctve mesta výhodná predajná cena (event. bezplatný prevod či predaj za symbolickú cenu).Ďalej mesto dokáže sprostredkovať získanie pozemku, ktorý je vo vybranej lokalite a vo vlastníctve iných majiteľov ako mesta, spolupracovať pri personálnom obsadení voľných pracovných miest pri rozbehu výroby, pomôcť pri komunikácií s dotknutými orgánmi a inštitúciami.

Spracovaný materiál obsahuje potenciálne lokality a možnosti umiestnenia ľahkého priemyslu v katastrálnom území mesta s bližšou špecifikáciou pozemku, dopravnej situácie, existujúceho stavu inžinierskych sietí a majetko-právneho vysporiadania.

Grafické spracovanie a fotodokumentácia tvoria prílohovú časť ku každej vytypovanej lokalite.


PODKLADY PRE VÝBER LOKALITY

Považská Bystrica - Považská Teplá


1. DOPRAVNÁ SITUÁCIA

1.1. Cestná doprava

Trasa štátnej cesty I. triedy I/61 je vedená v tesnej blízkosti navrhovanej plochy. Projektovaná trasa diaľnice D1 je vedená medzi starým korytom Váhu a derivačným kanálom Váhu s napojením na štátnu cestu I/61 v blízkosti mestskej časti Vrtižer cca 2 km od navrhovanej plochy. Plánovaná realizácia diaľnice je do roku 2010.

1.2. Železničná doprava

V tesnej blízkosti plochy je vedená železnica Bratislava - Žilina so zastávkou Považská Teplá, na ktoré je situované nevyužité rozvetvené koľajisko.

1.3. Riečna doprava

V územnom pláne VúC Trenčianskeho kraja je navrhovaný obchodno - priemyselný prístav s kapacitou 8 000 t/rok, zaradený do III. etapy výstavby Vážskej vodnej cesty. Možnosť splavnenia kanálu Váhu je riešená vo výhľadovej štúdii KURS.

Predmetná lokalita je od plánovaného prístavu vo vzdialenosti 5,9 km.

1.4. Vzdušná doprava

Letisko Žilina - Hričov je vo vzdialenosti cca 20 km.

Letisko Trenčín je vzdialené cca 50 km.

1.5. Mestská doprava

V lokalite Považská Teplá je zabezpečovaná mestská doprava.

2. POZEMOK

Plocha využiteľného pozemku je min. 100 000 m2. Pozemok je situovaný medzi trasou železnice Bratislava - Žilina a štátnou cestou I/61. Pozemok je rovinatý, užívaný prevažne pre poľnohospodárske účely, nie zastavaný, v malej časti je futbalové ihrisko.

Kultúra pozemku je orná pôda. Pozemok je vo vlastníctve fyzických osôb.

3. UMIESTNENIE POZEMKU

Dochádzka pracovnej sily by sa zabezpečovala MHD, resp. železničným spojením. Lokalita je vzdialená od centra mesta 4 km. Mesto s priľahlými časťami má počet obyvateľov 43 056 osôb, pri priemernej nezamestnanosti 15,52 %. Miestna časť Považská Teplá má 1 410 obyvateľov.

4. Inžinierske siete

4.1. Plyn

Mestská časť Považská Teplá je plynofikovaná. V lokalite je vedená trasa VTL a STL plynovodu.

4.2. Elektrická energia

Prípojka VN je situovaná v blízkosti železničnej stanice Považská Teplá.

4.3. Voda

V k. ú. Považská Teplá je vedený hlavný prívod pitnej vody pre mesto Považská Bystrica.

4.4. Kanalizácia

V danej lokalite nie je riešená.

4.5. Napojenie na telekomunikácie

Telekomunikačná sieť je riešená v Považskej Teplej. Na dotknutej ploche nie sú známe žiadne siete, ktoré by bolo potrebné prekladať.

5. PLÁNOVANIE

V zmysle platného ÚPN - SÚ je predmetná plocha medzi štátnou cestou I/61 a železničnou traťou vyčlenená pre poľnohospodárske účely. Územie je nezastavané, poľnohospodársky využívané.

Výstavba areálu charakteru ľahkého priemyslu je možná pri zmene resp. doplnku územného plánu a jeho odsúhlasením. V doplnku územného plánu v textovej časti budú pre výstavbu určené regulatívy výstavby (podlažnosť, zastavanie územia apod.). 

6. PRÁVNE VYSPORIADANIE

Pozemky sú vo vlastníctve fyzických osôb usporiadané na LV po spracovaní ,,Registra obnovy pozemkov". Na pozemkoch sa nenachádzajú žiadne objekty s výnimkou futbalového ihriska. Pozemok je využívaný pre poľnohospodárske účely. Vlastníci sú známi.

7. GRANT

Mesto Považská Bystrica môže poskytnúť daňovú úľavu na daň z nehnuteľnosti počas výstavby (zo stavebného pozemku) a na obdobie 5 rokov úľavu na daň zo stavieb a pozemkov.

Príspevok na vytvorenie pracovných miest môže investor riešiť cestou úradu práce v súlade s platnou legislatívou SR.

8. PREDAJ

Pozemok je vo vlastníctve fyzických osôb. Mesto je pripravené sprostredkovať predaj pozemku resp. participovať na poskytnutí pozemku v danej lokalite.

9. RÔZNE

V areáli Považských strojární sa nachádzajú objekty - výrobné haly, ktorých využitie je možné dohodnúť s kompetentnými pracovníkmi spoločnosti.

PRÍLOHY:

  • SITUÁCIA OSADENIA
  • Kópia z mapy katastra nehnuteľností
  • Fotodokumentácia

 


PODKLADY PRE VÝBER LOKALITY

Považská Bystrica - Považské Podhradie.


1. DOPRAVNÁ SITUÁCIA

1.1. Cestná doprava

Trasa štátnej cesty II/507 Púchov - Bytča - Žilina je vedená po pravej strane plochy rezervovanej v zmysle platného územného plánu sídelného útvaru pre plochy poľnohospodárskych závodov.

Plocha je napojená na št. cestu ll. tr. - Považská Bystrica - Bytča - Žilina. Od št. cesty ll/507 je vzdialená cca 400 metrov. Vo vzdialenosti cca 4,5 km sa štátna cesta II/507 napája na št. cestu I/61 Trenčín - Žilina.

Lokalita sa nenachádza v ochrannom pásme ani jednej zo stavebných uzáver vedenia trasy diaľnice D1 katastrálnym územím mesta Považská Bystrica.

1.2. Železničná doprava

Železnica Bratislava - Žilina je vedená územím mesta vo vzdialenosti cca 4,2 km od predmetnej plochy. Železničná stanica Považská Bystrica má rozvetvené koľajisko.

1.3. Riečna doprava

V územnom pláne VúC Trenčianskeho kraja je navrhovaný obchodno - priemyselný prístav s kapacitou 8 000 t/rok, zaradený do III. etapy výstavby Vážskej vodnej cesty. Možnosť splavnenia kanálu Váhu je riešená vo výhľadovej štúdii KURS.

Predmetná lokalita je od plánovaného prístavu vo vzdialenosti 3,5 km.

1.4. Vzdušná doprava

Letisko Žilina - Hričov je vo vzdialenosti cca 20 km.

Letisko Trenčín je vzdialené cca 50 km.

1.5. Mestská doprava

Lokalita rezervovaná pre plochy poľnohospodárskych závodov. Je dostupná mestskou hromadnou dopravou.

2. POZEMOK

Plocha rezervovaná v územnom pláne pre plochy poľnohospodárskych závodov

sa nachádza po pravej strane št. cesty II/507 - Považská Bystrica - Bytča - Žilina, v okrajovej polohe miestnej časti Považské Podhradie, v bezprostrednej blízkosti jestvujúceho poľnohospodárskeho družstva. Jej celková výmera je cca 8 ha.

Pozemok je rovinatý, zastavaný, čiastočne využívaný pre poľnohospodárske účely, čiastočne pre iné podnikateľské aktivity. Je vedený ako zastavaná a ostatná plocha, ktorá leží mimo zastavané územie obce. Čiastočne je využívaný pre poľnohospodárske účely.

Západná časť pozemku je ohraničená lesným masívom, z východnej strany je ohraničená št. cestou, z južnej strany masívom, na ktorom sú zrúcaniny Považského hradu, zo severnej strany je poľnohospodársky využívaná pôda. Cca vo vzdialenosti 1,0 km je situované ďalšie poľnohospodárske družstvo.

3. UMIESTNENIE POZEMKU

3.1. Urbanistické začlenenie pozemku.

Lokalita je situovaná v okrajovej - severnej časti Považské Podhradie. Je ohraničená zo západnej strany pozemku lesným masívom, z východnej strany je ohraničená št. cestou, z južnej strany masívom, na ktorom sú zrúcaniny Považského hradu, zo severnej strany je poľnohospodársky využívanou pôdou.

Od centra mesta a zároveň od št. cesty I/61 je lokalita vzdialená cca 4,5 km. Železničná stanica Považská Bystrica je vo vzdialenosti cca 4,2 km. Plánovaný pristav bude vo vzdialenosti cca 3,5 km.

Pozemok vzhľadom na bezprostrednú blízkosť derivačného kanála Váhu a toku rieky Váh, má vysokú hladinu podzemnej vody.

Miestna časť Považské Podhradie má 846 obyvateľov. Mesto Považská Bystrica s priľahlými mestskými časťami má 43 056 obyvateľov.

4. Inžinierske siete

4.1. Plyn

Mestská časť Považské Podhradie je plynofikovaná. Plynofikácia blízkej mestskej časti Šebešťanová a Podvažie je projektovo pripravená. V lokalite je vedená trasa VTL a STL plynovodu.

4.2. Elektrická energia

Prípojka VN je situovaná v areáli bývalého poľnohospodárskeho družstva.

4.3. Voda

V miestnej časti Považské Podhradie je vedený vodovod z mesta Považská Bystrica.

4.4. Kanalizácia

Kanalizácia v predmetnej lokalite nie je riešená.

4.5. Napojenie na telekomunikácie

Telekomunikačná sieť je vedená v predmetnej lokalite.

V predmetnej lokalite je potrebná prekládka VN, iné preložky nie sú známe.

5. Územný plán, PLÁNOVANIE

Výstavba areálu charakteru ľahkého priemyslu je možná po vypracovaní a odsúhlasení v Mestskom zastupiteľstve urbanisticko - zastavovacej štúdie danej lokality, ako doplnku k územnému plánu SÚ Považská Bystrica.

V doplnku k ÚPN - SÚ  budú v textovej časti jednoznačne stanovené regulatívy výstavby (podlažnosť, zastavanie územia, dopravné napojenie, napojenie na IS a pod.) a verejnoprospešné stavby.

6. PRÁVNE VYSPORIADANIE

Pozemky sú v prevažnej väčšine v súkromnom vlastníctve, usporiadané na LV po spracovaní “Registra obnovy pozemkov”. Na pozemkoch sa nachádzajú objekty poľnohospodárskeho charakteru. Okolité pozemky sú využívané pre poľnohospodárske účely.

7. GRANT

Mesto Považská Bystrica môže poskytnúť daňovú úľavu na daň z nehnuteľnosti počas výstavby (zo stavebného pozemku) a na obdobie 5 rokov úľavu na daň zo stavieb a pozemkov.

8. PREDAJ

Pozemok je vo vlastníctve fyzických osôb. Mesto je pripravené sprostredkovať predaj pozemku resp. participovať na poskytnutí pozemku v danej lokalite.

PRÍLOHY:

  • SITUÁCIA OSADENIA
  • Kópia z mapy katastra nehnuteľností
  • Fotodokumentácia


PODKLADY PRE VÝBER LOKALITY

Považská Bystrica - Kvášovský Dvor


1. DOPRAVNÁ SITUÁCIA

1.1. Cestná doprava

Trasa štátnej cesty II/517 Považská Bystrica - Rajec je vedená po pravej strane plochy rezervovanej v zmysle platného územného plánu sídelného útvaru pre výhľadovú plochu obytnej zástavby.

Plocha je napojená na št. cestu lll. tr. - Považská Bystrica - Podmanín. Od št. cesty ll/517 je vzdialená cca 400 metrov. Vo vzdialenosti cca 3,6 km sa štátna cesta II/517 napája na št. cestu I/61 Trenčín - Žilina.

Lokalita sa nenachádza v ochrannom pásme ani jednej zo stavebných uzáver vedenia trasy diaľnice D1 katastrálnym územím mesta Považská Bystrica.

1.2. Železničná doprava

Železnica Bratislava - Žilina je vedená územím mesta vo vzdialenosti cca 4,5 km od predmetnej plochy. Železničná stanica Považská Bystrica má rozvetvené koľajisko.

1.3. Riečna doprava

V územnom pláne VúC Trenčianskeho kraja je navrhovaný obchodno - priemyselný prístav s kapacitou 8 000 t/rok, zaradený do III. etapy výstavby Vážskej vodnej cesty. Možnosť splavnenia kanálu Váhu je riešená vo výhľadovej štúdii KURS.

Predmetná lokalita je od plánovaného prístavu vo vzdialenosti 4,8 km.

1.4. Vzdušná doprava

Letisko Žilina - Hričov je vo vzdialenosti cca 20 km.

Letisko Trenčín je vzdialené cca 50 km.

1.5. Mestská doprava

Lokalita rezervovaná pre výhľadovú plochu obytnej zástavby je dostupná mestskou hromadnou dopravou.

2. POZEMOK

Plocha rezervovaná v územnom pláne pre výhľadovú plochu obytnej zástavby sa nachádza po ľavej strane št. cesty II/517 - Považská Bystrica - Rajec, v okrajovej polohe mestskej časti sídliska KVB SNP, v bezprostrednej blízkosti triedičky TKO a kotolne SNP. Jej celková výmera je cca 8 ha. Plocha rezervovaná pre ďalšiu výhľadovú plochu obytnej zástavby, bezprostredne naväzujúca na predmetnú plochu, má výmeru cca 24 ha.

Pozemok je rovinatý, zatrávnený, nezastavaný, čiastočne využívaný pre poľnohospodárske účely. Je vedený ako poľnohospodárska pôda, ktorá leží mimo zastavané územie obce. Čiastočne je využívaný pre poľnohospodárske účely. Časť pozemku v blízkosti potoka Domanižanka je pravidelne zaplavovaná.

Západná časť pozemku je ohraničená terénnym zlomom vytvoreným násypom št. cesty do Podmanína, za ktorým je realizovaná komplexná bytová výstavba sídliska SNP.

3. UMIESTNENIE POZEMKU

3.1. Urbanistické začlenenie pozemku.

Lokalita je situovaná v okrajovej - východnej časti mesta Považská Bystrica. Je ohraničená zo západnej časti št. cestou lll.tr., z južnej strany tokom rieky Domanižanka, z východnej a severnej strany terénnym zlomom a lesným masívom. Nad terénnym zlomom z východnej strany pozemku je plánovaná výstavba IBV a KBV a zo severnej strany kotolňu a triedičkou TKO, radovými dvojpodlažnými garážami a areálom chatkovej osady Dolinky.

Od centra mesta a zároveň od št. cesty I/61 je lokalita vzdialená cca 3,6 km. Železničná stanica Považská Bystrica je vo vzdialenosti cca 4,5 km. Plánovaný prístav bude vo vzdialenosti cca 4,8 km.

Pozemok vzhľadom na bezprostrednú blízkosť rieky Domanižanka má vysokú hladinu podzemnej vody a je často zaplavovaný.

Mestská časť sídliska SNP a Zakvášov má 7 294 obyvateľov. Mesto Považská Bystrica s priľahlými mestskými časťami má 43 056 obyvateľov.

4. Inžinierske siete

4.1. Plyn

Mestská časť SNP je plynofikovaná. Plynofikácia mestskej časti Podmanín je projektovo pripravená. V lokalite je vedená trasa VTL a STL plynovodu.

4.2. Elektrická energia

Prípojka VN je situovaná v plynovej kotolni SNP.

4.3. Voda

V mestskej časti SNP je vedený vodovod z mesta Považská Bystrica.

4.4. Kanalizácia

Mestská časť SNP je odkanalizovaná. Čistička odpadových vôd umiestnená v miestnej časti Orlové.

4.5. Napojenie na telekomunikácie

Telekomunikačná sieť je vedená v predmetnej lokalite..

V predmetnej lokalite je potrebná prekládka VN, ostatné IS, ktoré bude potrebné preložiť, nie sú známe.

5. Územný plán, PLÁNOVANIE

Výstavba areálu charakteru ľahkého priemyslu je možná po vypracovaní a odsúhlasení v Mestskom zastupiteľstve Urbanisticko - zastavovacej štúdie danej lokality, ako doplnku k územnému plánu SÚ Považská Bystrica.

V doplnku k ÚPN - SÚ budú v textovej časti jednoznačne stanovené regulatívy výstavby (podlažnosť, zastavanie územia, dopravné napojenie, napojenie na IS a pod.) a verejnoprospešné stavby.

6. PRÁVNE VYSPORIADANIE

Pozemky sú v prevažnej väčšine v súkromnom vlastníctve, usporiadané na LV po spracovaní “Registra obnovy pozemkov”. Na pozemkoch sa žiadne objekty. Pozemky sú využívané pre poľnohospodárske účely.

7. GRANT

Mesto Považská Bystrica môže poskytnúť daňovú úľavu na daň z nehnuteľnosti počas výstavby (zo stavebného pozemku) a na obdobie 5 rokov úľavu na daň zo stavieb a pozemkov.

8. PREDAJ

Pozemkom je vo vlastníctve fyzických osôb. Mesto je pripravené sprostredkovať predaj pozemku resp. participovať na poskytnutí pozemku v danej lokalite.

PRÍLOHY:

  • SITUÁCIA OSADENIA
  • Kópia z mapy katastra nehnuteľností
  • Fotodokumentácia