Mesto Povazska Bystrica Mesto Považská Bystrica  
                 

Mestské lesy Považská Bystrica s.r.o.
Považské Podhradie 332
017 01 Považksá Bystrica

Riaditeľ: Jozef Jágrik
tel: 4324630, 4324631
tel. drevosklad Pov. Podhradie: 4323099
tel. lesná správa D. maríková: 4352259
fax: 4324630

  Úlohou obchodnej spoločnosti so 100% majetkovou účasťou mesta Považská Bystrica je zabezpečiť zhodnocovanie majetku mesta - 2 100 ha lesov nachádzajúcich sa v katastri obcí Horná a Dolná Maríková. Valné zhromaždenie spoločnosti tvorí celý poslanecký zbor mestského zastupiteľstva. Spoločnosť vznikla v septembri 1994.
    Sídlo firmy je v Považskom Podhradí v oblasti ľahkého priemyslu, kde je umiestnená manipulačná skládka dreva a modernou technológiou vybavená píla, umožňujúca lepšie ekonomické zhodnotenie vyťaženej drevnej hmoty. Spoločnosť okrem ťažby a odpredaja dreva, spracovania drevnej hmoty a výroby polotovarov na píle, zabezpečuje na veľmi dobrej úrovni zalesňovanie, výchovu a ochranu porastov na LHC Mariková.POV BYT Považská Bystrica s.r.o.
Kuzmányho 903/3
017 01 Považská Bystrica

Riaditeľ: Ing. Jozef Bros
tel: 4323406, 4323573
IČO: 317 667
číslo účtu: 2800161055/5600


     Podiel majetkovej účasti mesta v spoločnosti je 20%. Vo valnom zhromaždení je mesto zastúpené primátorom. Činnosť spoločnosti sa rozbehla v roku 1997. Mesto Považská Bystrica uzatvorilo s firmou mandátnu zmluvu, v zmysle ktorej POVBYT s.r.o. zabezpečuje úlohy súvisiace s oblasťou správy bytového a nebytového fondu mesta. Vlastníkom bytového a nebytového fondu je výlučne mesto Považská Bystrica a celý majetok a finančné prostriedky sú vedené v účtovníctve mesta a na jeho bankových účtoch. Ďalej spoločnosť zabezpečuje výrobu a distribúciu tepla v súlade so zmluvou o prenájme energetických zariadení mesta Považská Bystrica.
     Podľa podmienok nájomnej zmluvy je celá suma účtovných odpisov z energetických zariadení určená na investície pre tepelné hospodárstvo mesta Považská Bystrica ako i 80% zisku po splnení odvodových povinností. Vlastníkom hmotného investičného majetku prenajatého spoločnosti je výlučne Mesto Považská Bystrica. Mesto sa stane i vlastníkom majetku získaného investičnou činnosťou, ktorej finančné zdroje sú vytvorené z odpisov na prenajatom majetku a z prislúchajúceho podielu na zisku.Mestské športové kluby Považská Bystrica s.r.o.
Športovcov 340
PO BOX 13/A
017 01 Považská Bystrica

Riaditeľ: Dušan Tonkovič
tel: 4326441
fax: 4328135
e-mail: msk@px.psg.sk

    Spoločnosť MŠK s.r.o. bola založená 31. 08. 1995, jej zakladateľmi rovnakým 50% podielom je Mesto Považská Bystrica a Považské strojárne a. s., ktoré majú v tomto období existenčné problémy a nejavia o spoločnosť MŠK s. r. o. záujem
    Hlavnou úlohou spoločnosti je prevádzkovanie športových objektov - KRYTÁ PLAVÁREŇ, ZIMNÝ ŠTADIÓN, ŠPORTOVÁ HALA a LETNÉ KÚPALISKO, ktoré sú vlastníctvom mesta, tak ako aj všetky pozemky v športovom areáli.
    Mesto má paritné zastúpenie vo valnom zhromaždení a dozornej rade spoločnosti. Spoločnosť popri dotácii z rozpočtu mesta si zabezpečuje finančné zdroje i vlastnými aktivitami, akými sú napríklad údržba verejnej zelene, reklama, prevádzkovanie parkovísk, upratovačské služby, doprava, stavebná činnosť. Popri týchto aktivitách jedným zo stredísk je hádzanársky oddiel, v ktorom svoju športovú činnosť vykonáva takmer 150 členov.
     Bližšie informácie nájtete na www.msk.sk.M T S s.r.o. Považská Bystrica
Žilinská 790/17
017 01 Považská Bystrica

Riaditeľ: Štefan Chudovský
tel: 4321070, 4323543
IČO: 363 028 81
číslo účtu: 1256427053/0200

    MTS je spoločnosť s 20% majetkovou účasťou mesta. Vo valnom zhromaždení spoločnosti zastupuje mesto primátor. Spoločnosť vznikla v roku 1998. Predmetom činnosti spoločnosti je hlavne odvoz a likvidácia odpadu, údržba verejnej zelene, práva a údržba verejného osvetlenia, údržba a opravy komunikácií, prevádzkovanie skládky TKO a separovaného zberu, zimná a letná údržba a.p. Spoločnosť zabezpečuje i spravovanie, údržbu objektov a pozemkov v areáli bývalých TSM, ktorých výlučným vlastníkom je mesto Považská Bystrica.
PX CENTRUM
Centrum 16/12
017 01 Považská Bystrica

Riaditeľ: Elena Panáková
tel: 4328179
IČO: 31118127

    Je príspevkovou organizáciou Mesta Považská Bystrica, ktorej hlavnou úlohou je zabezpečovanie plnenia kultúrnej a spoločenskej funkcie mesta na profesionálnej úrovni. V rámci svojej činnosti teda zabezpečuje organizáciu kultúrneho a spoločenského života mesta, správu domov kultúry a prevádzku kina Mier, propagáciu mesta a rozvoj turistiky (najmä vidieckej a lesoturistiky), rozvoj a podporu remeselníckej výroby a tradícií prostredníctvom Turistickej informačnej kancelárie, ktorá je súčasťou PX CENTRA.
    Nedeliteľnou súčasťou činnosti je i práca so folklórnymi súbormi v rámci jedného z oddelení Mestského folklórneho štúdia. Okrem toho vytvára podmienky pre činnosť umeleckých súborov na území mesta a spolupracuje so všetkých kultúrnymi, športovými ustanovizňami, školami, či spoločenskými organizáciami. Činnosť je plne dotovaná a vykrývaná z rozpočtu Mesta Považská Bystrica.
   

Mesto | História | Kultúra | Turistika | Šport | Mapa | Fotoalbum | Kalendár | Aktuality
Úvodna stránka