Mesto Povazska Bystrica Mesto Považská Bystrica  
               

ZLOŽENIE MESTSKEJ ŠKOLSKEJ RADY V POVAŽSKEJ BYSTRICI


Volení zástupcovia pedagogických zamestnancov:
1. PaedDr. Ľubica Popelárová
2. Mgr. Mária Heinischová

Volený zástupca nepedagogických zamestnancov:
3. Tatiana Šaradinová

Volení zástupcovia rodičov
4. Ing. Ivan Gachulinec
5. JUDr. Gabriela Zlochová
6. JUDr. Darina Kučerová

Delegovaní zástupcovia obce:
7. Mgr. Milan Dubnička
8. Mgr. Jozef Bielik (predseda)

Delegovaný zástupca okresného úradu
9. PaedDr. Eva Šprochová

Delegovaný zástupca pr. osoby podieľajúcej sa na výchove a vzdelávaní:
10. Mgr. Miroslav Kortman

Delegovaný zástupca odborovej organizácie:
11. Ing. Darina Mešková


ZASADNUTIA RADY:

29. 1. 2003 - Ustanovujúce zasadnutie
Z programu: - Informácia o voľbách do mestskej školskej rady
                  - Voľba predsedu rady
                  - Štatút mestskej školskej rady
                  - Stanovisko rady k návrhu na vyradenie MŠ SNP zo siete škôl a šk. zariadení


Mesto | História | Kultúra | Turistika | Šport | Mapa | Fotoalbum | Kalendár | Aktuality
Úvodna stránka