O Z N A M


Mesto Považská Bystrica, Centrum 2/3, Považská Bystrica v súlade s uznesením MZ č. 20/2002-B/2 z 28. 3. 2002 ponúka na predaj nehnuteľnosti vrátane príslušenstva a hnuteľného majetku:

Motel FIM súp. č. 685, postavený na pozemku KN parc. č. 4244/3 vrátane zastavaného pozemku KN parc. č. 4244/3 a priľahlé pozemky KN parc. č. 4244/2, KN parc. č. 4244/4, KN parc. č. 4244/5, KN parc. č. 4244/6 v kat. území Pov. Bystrica.

Žiadosti v písomnej forme s vyznačením odosielateľa doručte
najneskôr do
15. 08. 2003 na adresu:


Mestský úrad
Centrum 2/3
017 01 Považská Bystrica.


MOTEL FIM

I. Lokalita a dostupnosti

Mesto : Považská Bystrica

Vzdialenosť od letiska : 170 km - Bratislava

Vzdialenosť od železničnej stanice : 3 km

Vzdialenosť od autobusovej stanice : 3,2 km

II. Charakteristika

II.1 Kategória : Motel ( s príslušenstvom )

Trieda : *

II.2 Pozemky : KN-C parc. č. 4244/2 = 37 195 m2

KN-C parc. č. 4244/3 = 794 m2

KN-C parc. č. 4244/6 = 1 144 m2

KN-C parc. č. 4244/4 = 3 128 m2

KN-C parc. č. 4244/5 = 3 917 m2

II.3 Konštrukcia : prevláda znak drevenej konštrukcie, obvodový plášť murovaný

- rok : 1977

- objekt motela - zastavaná plocha : 794 m2 pozostáva z časti ubytovacej a časti technicko-prevádzkovej

- hlavný vstup je vonkajšími schodmi do 2. nadzemného podlažia - vstupnej halys recepciou, kanceláriou, sociálnymi zariadeniami, jedálňou, kuchyňou, skladmi,nákladnými výťahmi

- zo vstupnej haly je prístupná reštaurácia a bar v 1. nadzemnom podlaží

- ubytovacia časť má tri nadzemné podlažia, v 1. nadzemnom podlaží sú kancelárie ( 2. a 3. nadzemné podlažie je zrubová stavba, schodište je monolitické, oddelené od zrubu tehelným murivom )

- v 1. nadzemnom podlaží je kotolňa so samostatným vstupom, zásobovanie, sklady, mraziaci box, sociálne zariadenia pre zamestnancov, nákladné výťahy

II.4 Ostatné zariadenia :

- kúrenie ústredné z vlastnej kotolne na tuhé palivo, v ubytovacej časti na chodbách a v ubytovacích bunkách je prídavné elektrické kúrenie - akumulačné kachle

- rozvod pitnej vody z vlastného vodovodu, odkanalizovanie do septika

- vonkajšie úpravy : spevnené plochy - komunikácie, terasa, chodník, prípojka vody,kanalizácia, vonkajšie schodište hlavné, oceľové prístrešky, oporné múry, vonkajšie osvetlenie, revízne čistiace šachty na dažďovej a splaškovej kanalizácii

- 13 typových ubytovacích dvojbuniek, ktoré nie sú zapísané na liste vlastníctva ako stavby, postavené na základových betónových pásoch, z drevotrieskového panel, obvod : drevený tatranský profil,

- vodojem, ktorý je zo železobetónu,

- v areáli je postavená stožiarová trafostanica v správe SEZ, š.p. Žilina

- parkovací priestor - cca 10 miest

- motel s príslušenstvom je bez vybavenia interiéru, nakoľko v súčasnej dobe nie je prevádzkovaný.