Mesto Povazska Bystrica Mesto Považská Bystrica  
                 
Turistická informačná kancelária
Štúrova 5/9
017 01 Považská Bystrica
Tel./fax: 042/4326545, 042/16186

     Na návrh primátora mesta Ing. Ľuboša Lackoviča mestské zastupiteľstvo schválilo zriadenie príspevkovej organizácie Mesta Považská Bystrica - Turistická informačná kancelária k 15. 10. 1995.    Začiatkom roka 1996 začala TIK v nových priestoroch (pod hotelom Manín) poskytovať svoje služby občanom i návštevníkom mesta. Návštevníci TIK majú možnosť získať informácie rôzneho druhu a z rôznych oblastí: (ubytovanie, stravovanie, služby - banky, zmenárne, predajne ..., odchody, príchody autobusov, vlakov, ... turistické trasy, cyklotrasy,... , kultúrne, športové podujatia, možnosti trávenia voľného času ...).  

      TIK zabezpečuje sprievodcovský, prekladateľský, ubytovací servis, predaj suvenírov a remeselníckych výrobkov, propagačných materiálov. Okrem toho sa veľkou mierou podieľa na rozvoji a podpore remeselníckej výroby v našom regióne, vytvárania podmienok pre rozvoj vidieckej turistiky a agroturistiky a pasívneho cestovného ruchu.
     K jej činnosti patrí aj reprezentácia mesta na medzinárodných veľtrhoch cestovného ruchu. Svoje aktivity neustále rozširuje, čím operatívne reaguje na požiadavky trhu (napr. oganizácia výletov, návštevy divadiel, kultúrnych pamiatok, inzercia, spracovanie turistickej trasy na požiadanie, predaj máp, kníh o Slovensku ...)
     Je členom Asociácie informačných kancelárii Slovenska (AICES) (členom môžu byť iba tie informačné kancelárie, ktoré spĺňajú podmienky súvisiacie napr. s vybavením kancelárie, personálnym obsadením nároky na znalosť cudzích jazykov, aktivitami ...). Členstvo v AICES umožňuje prepojenie s TIK v rámci celého Slovenska.
     Opodstatnenosť a význam tohoto kroku je cítiť s rastúcimi úspechmi v oblasti propagácie, šírenia dobrého mena mesta Považská Bystrica i za hranicami našej vlasti, rozvoja cestovného ruchu, participácii na skvalitňovaní služieb v tejto oblasti, výchove detí a mládeže a samozrejme spokojnosťou návštevníkov nielen TIK, ale aj mesta.


Predmet činnosti TIK

Poskytovanie informácii širokej verejnosti
- o ubytovacích a stravovacích zariadeniach regiónu
- o kultúrnych pamiatkach, prírodných atraktivitách
- o kultúrnych a športových podujatiach
- o podnikoch a firmách
- o službách všetkého druhu
- o možnostiach dopravy
- o iných aktivitách v regióne
- tvorba a rozširovanie propagačných materiálov, informačných buletinov a letákov za účelom propagácie nášho regiónu
Predaj
- informačných materiálov, máp, sprievodcov, brožúr
- upomienkových predmetov s tematikou mesta
- remeselníckych výrobkov z dreva, šúpolia, drôtu, kože
- keramiky, ručných prác
- multimediálnych produktov
Doplnkové služby
- tlmočnícky a prekladateľský servis
- sprostredkovanie ubytovania
- sprievodcovská služba
- faxovacia a kopírovacia služba
- inzertná služba a iné
- sprostredkovanie predaja zájazdov CK
- fotozberňa


Mesto | História | Kultúra | Turistika | Šport | Mapa | Fotoalbum | Kalendár | Aktuality
Úvodna stránka