Mesto Povazska Bystrica Mesto Považská Bystrica  
                 

Vnútroorganizačné normy
Všeobecne záväzné nariadenia
Uznesenia mestského zastupiteľstva (od 1. 1. 2001)
Rozpočet mesta
Základné právne normy
Plán práce Mestského zastupiteľstva v Pov. Bystrici


Vnútroorganizačné normy
(úplné znenie)

Štatút mesta Považská Bystrica
Organizačný poriadok Mesta Považská Bystrica,
Pracovný Poriadok Mestského úradu v Považskej Bystrici,
Organizačno pracovný poriadok Mestskej polície v Považskej Bystrici,
Zásady odmeňovania primátora, hlavného kontrolóra, zamestnancov mesta, mestskej polície, poslancov MZ,
    členov MR, predsedov a členov komisií MZ, predsedov a členov VMČ mesta Považská Bystrica,
Rokovací poriadok MZ a MR v Považskej Bystrici,
Zásady hospodárenia s majetkom mesta,
Zásady činnosti komisií MZ,
Zásady činnosti hlavného kontrolóra mesta Považská Bystrica a postup pri vybavovaní sťažností fyzických a     právnických osôb v podmienkach samosprávy Považská Bystrica,
Zásady pre zriaďovanie a činnosť VMČ


Mesto | História | Kultúra | Turistika | Šport | Mapa | Fotoalbum | Kalendár | Aktuality
Úvodna stránka