Mesto Povazska Bystrica Mesto Považská Bystrica  
                 

Vnútroorganizačné normy
Všeobecne záväzné nariadenia
Uznesenia mestského zastupiteľstva (od 1. 1. 2001)
Rozpočet mesta
Základné právne normy
Plán práce Mestského zastupiteľstva v Pov. Bystrici


I polrok 2001 II. polrok 2001 I. polrok 2002 II. polrok 2002 I. polrok 2003

Plán práce MZ v Pov. Bystrici na II. polrok 2002

Júl 2002

w Kontrola plnenia uznesení MR a MZ
w Správa o plnení rozpočtu Mesta Považská Bystrica za I. polrok 2002 a o plnení finančných plánov mestom zriadených organizácií za I. polrok 2002
w Správa o činnosti hlavného kontrolóra
w Správa o činnosti MsP a o vývoji priestupkovosti a kriminality v meste Pov. Bystrica za I. polrok 2002
w Požiadavky občanov a organizácií
w a) Informácia o finančnom zabezpečení presunutých kompetencií štátu na mesto
   b) Informácia o stave preberania majetku v nadväznosti na prechod kompetencií zo štátnej správy na mesto

 

September 2002

w Kontrola plnenia uznesení MR a MZ
w Správa o plnení rozpočtu mesta za I. až VIII. mesiac 2002
w Správa o činnosti MsP
w Informácia o stave v platení miestneho poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie KO a DSO
w Požiadavky občanov a organizácií

 

November 2002

w Kontrola plnenia uznesení MR a MZ
w Správa o plnení rozpočtu mesta za I. až IX. mesiac 2002 a o plnení finančných plánov mestom zriadených organizácií za I. až IX. mesiac 2002
w Správa o činnosti MsP
w Správa o činnosti hlavného kontrolóra
w Požiadavky občanov a organizácií
w Rôzne

December 2002

w Kontrola plnenia uznesení MR a MZ
w Správa o plnení rozpočtu Mesta Považská Bystrica a mestom zriadených organizácií za obdobie I. - XI. mesiac 2002
w Návrh (rozpočtu na rok 2003) rozpočtového provizória Mesta Považská Bystrica na I. štvrťrok 2003
w Návrh VZN o uplatňovaní dane z nehnuteľností na území mesta Považská Bystrica na rok 2003
w Správa spoločnosti POV BYT, s. r. o. o priebehu predaja bytov k 1. 12. 2002
w Správa o činnosti MsP
w Požiadavky občanov a organizácií
w Rôzne


Plán práce MZ v Pov. Bystrici bude v prípade potreby priebežne aktualizovaný.


Mesto | História | Kultúra | Turistika | Šport | Mapa | Fotoalbum | Kalendár | Aktuality
Úvodna stránka