Mesto Povazska Bystrica Mesto Považská Bystrica  
                 

Vnútroorganizačné normy
Všeobecne záväzné nariadenia
Uznesenia mestského zastupiteľstva (od 1. 1. 2001)
Rozpočet mesta
Základné právne normy
Plán práce Mestského zastupiteľstva v Pov. Bystrici


I polrok 2001 II. polrok 2001 I. polrok 2002 II. polrok 2002 I. polrok 2003

Plán práce MZ v Pov. Bystrici na I. polrok 2003

Marec 2003

1. Správa o kontrole plnenia uznesení MR a MZ
2. Správa o hospodárení Mesta Pov. Bystrica a organizácií zriadených mestom za rok 2002
a) Správa o hospodárení s majetkom Mesta Považská Bystrica za rok 2002
b)Správa o overení ročnej účtovnej uzávierky Mesta Považská bystrica audítorom za rok 2002
3. Informatívna správa o hospodárení Mesta Pov. Bystrica počas rozpočtového provizória v roku 2003
4. Návrh rozpočtu Mesta Považská Bystrica, bytového hospodárstva mesta a organizácie PX Centrum na rok 2003
5. Správa o činnosti hlavného kontrolóra mesta
6. Správa o činnosti MsP
7. Požiadavky občanov a organizácií
8. VZN o chove psov
9. Zásady k podmienkam nájmu, stanovenie cien nebytových priestorov vo vlastníctve mesta

Máj 2003

1. Správa o kontrole plnenia uznesení MR a MZ
2. Rozbor hospodárenia Mesta Pov. Bystrica a organizácií zriadených mestom za I. štvrťrok 2003
3. Informatívna správa o plnení rozpočtu mesta za I. až IV. mesiac 2003
4. Informatívna správa o činnosti spoločnosti MŠK Považská Bystrica za rok 2002
5. Návrh plánu práce na II. polrok 2003
6. Správa o činnosti MsP
7. Požiadavky občanov a organizácií
8. Vyhodnotenie realizácie investičných akcií za rok 2002, návrh investičnej výstavby na r. 2003 a podiel na zisku 2002 - PovByt a MTS.

Program zasadnutí mestského zastupiteľstva bude podľa potreby aktualizovaný.


Mesto | História | Kultúra | Turistika | Šport | Mapa | Fotoalbum | Kalendár | Aktuality
Úvodna stránka