Mesto Povazska Bystrica Mesto Považská Bystrica  
                 

     Dňa 1. 1. 2001 vstúpil do platnosti zákon NR SR č. 211/2000 zo 17. mája 2000 o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií).

     V zmysle § 5 ods. 1 uvedeného zákona Mestský úrad v Považskej Bystrici oznamuje, že informácie súvisiace s činnosťou samosprávy mesta môžete získať:

     a) na internetovskej stránke Mesta Považská Bystrica www.povazska-bystrica.sk,

     b) v Považskobystrických novinkách,

     c) na Mestskom úrade v Považskej Bystrici.

     d) na informačnej tabuli úradu

     O informácie môžete požiadať mestský úrad ústne, písomne, faxom, elektronickou poštou (e-mail: kp@povazska-bystrica.sk), prípadne iným technicky vykonateľným spôsobom počas pracovných dní. Agendu súvisiacu s poskytovaním informácií zabezpečuje oddelenie organizačné a vnútornej správy MsÚ.

     Vedenie Mesta Považská Bystrica rozhodlo, že poskytovanie informácií nebude zatiaľ pre občanov spoplatnené. K zmene tohoto rozhodnutia môže dôjsť v závislosti od nárastu spracovávanej agendy, v takom prípade by bola možnosť úhrady za sprístupnenie informácií prehodnotená.

     V zmysle § 5 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií uvádzame:

1. Zriadenie Mesta Považská Bystrica

Základné právne normy, ktoré upravujú zriadenie, činnosť, právomoci a kompetencie samosprávy obcí (miest) sú:

  • zákon SNR 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
  • Ústava SR

     Zákon Slovenskej národnej rady 369/90 Zb. zo 6. septembra 1990 o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov radikálne zmenil postavenie a úlohu obcí.

     “Obec je samostatný samosprávny územný celok Slovenskej republiky: združuje občanov, ktorí majú na jej území trvalý pobyt. Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami (§ 7).“

     “Obce samostatne rozhodujú a uskutočňujú všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku, ak osobitný zákon takéto úkony nezveruje štátu alebo inej právnickej osobe alebo fyzickej osobe.“(§ 4, ods. 1)

     “Mestami sú obce, ktoré za mestá vyhlásila Slovenská národná rada na návrh vlády. Mestá používajú spolu s názvom označenie “mesto“. Pri výkone samosprávy používajú mestskú pečať, mestský erb, mestské insígnie a mestskú zástavu“ (§ 22, ods. 1, 2)

Takto je charakterizovaná a špecifikovaná obec (ďalej už len mesto) zákonom.

2. Organizačná štruktúra Mesta Považská Bystrica

     Organizačná štruktúra Mesta Považská Bystrica je súčasťou Organizačného poriadku Mesta Považská Bystrica, ktorý bol schválený 13. 7. 1995 uznesením MZ č. 72/1995.

3. Kompetencie mesta Považská Bystrica - jeho pôsobnosť

     a) samosprávna (vlastná)

     - čl. 67 Ústavy SR, § 1 a ďalšie zákona o obecnom zriadení

Patrí sem napr.

     · pôsobnosť v oblasti existencie mesta a jeho hranice,

     · rozhodovanie a uskutočňovanie všetkých úkonov súvisiacich so správou mesta a jeho majetku (ak nie je niektorý úkon zákonom zverený inému subjektu),

     · zostavovanie a schvaľovanie rozpočtu mesta, záverečného účtu, vykonávanie správy miestnych daní a poplatkov,

     · usmerňovanie ekonomickej činnosti v meste, najmä vydávanie záväzných stanovísk k investičnej činnosti v meste, k využívaniu miestnych zdrojov ...

     · schvaľovanie územného plánu mesta alebo jeho častí a koncepcií rozvoja jednotlivých oblastí života mesta,

     · vyhlasovanie hlasovania obyvateľov mesta o najdôležitejších otázkach života a rozvoja mesta a zvolávanie verejného zhromaždenia občanov mesta,

     · uznášanie sa na všeobecne záväzných nariadeniach

     · určovanie organizácie mestského úradu a schvaľovanie vnútroorganizačných predpisov a noriem,

     · zriaďovanie a kontrolovanie mestských podnikov a organizácii a vymenovávanie ich riaditeľov (vedúcich),

     · zriaďovanie orgánov potrebných na samosprávu mesta (napr. orgány MZ) a určovanie ich náplne práce,

     · udeľovanie čestného občianstva.

     b) delegovaná (prenesená)

     - čl. 71 Ústavy SR, § 5 zákona o obecnom zriadení

Patrí sem napr.

     · požiarna ochrana,

     · civilná ochrana,

     · ochrana životného prostredia,

     · oblasť výstavby,

     · oblasť sociálna ...

4. Normotvorná činnosť mesta

     Na plnenie úloh samosprávy alebo ak to ustanovuje zákon mesto      

     · vydáva pre územie mesta všeobecne záväzné nariadenia (ďalej len VZN)

     · formou uznesenia (keďže ide o kolektívne rozhodovanie) schvaľuje, rozhoduje, ukladá, berie na vedomie, volí, odvoláva, menuje, ruší, zriaďuje atď.

     a) Všeobecne záväzné nariadenia mesta (§ 6 zákona o obecnom zriadení)

     Schvaľovanie VZN je vyhradenou právomocou MZ. VZN sa schvaľujú 3/5 väčšinou prítomných poslancov MZ. Zákonom je upravený spôsob ich vyhlasovania a zverejňovania.

     VZN upravujú napríklad také problematiky akými sú:

miestne poplatky, podmienky predaja tovaru na území mesta, parkovanie a státie vozidiel na miestnych komunikáciách a ostatných verejných priestranstvách, poriadok pre cintoríny nachádzajúce sa na území mesta, chov zvierat, zimná údržba ciest, miestnych komunikácií, ochrana životného prostredia, požiarny poriadok, ukladanie odpadu, trhový poriadok, používanie a ochrana mestských symbolov, zriadenie mestskej polície a iné.

     b) uznesenia MZ

     Uznesenia sú schvaľované nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov MZ. Uzneseniami, ktoré smerujú spravidla do vnútra mesta a predstavujú rozhodovanie zväčša organizačného charakteru, boli schválené napríklad vnútroorganizačné normy ako sú:

     · Organizačný poriadok Mesta Považská Bystrica,

     · Pracovný poriadok Mestského úradu Považská Bystrica,

     · Zásady odmeňovania primátora, hlavného kontrolóra, zamestnancov mesta, mestskej polície, poslancov MZ, členov MR, predsedov a členov komisií MZ, predsedov a členov VMČ mesta Považská Bystrica,

     · Rokovací poriadok MZ a MR v Považskej Bystrici,

     · Zásady hospodárenia s majetkom mesta,

     · Zásady činnosti komisií MZ,

     · Zásady pre zriaďovanie a činnosť VMČ

     · a iné.

     Ďalej uzneseniami sú schválené napríklad koncepcie mesta ako napríklad: Koncepcia sociálneho programu Mesta Považská Bystrica, Koncepcia bytovej politiky, či Koncepcia budovania informačného systému a GIS mesta Považská Bystrica a iné.

5. Postup pri vybavovaní žiadosti o zverejnenie informácie

     Žiadosť o sprístupnenie informácie mestský úrad vybavcí bez zbytočného odkladu, najneskôr do 10 dní odo dňa podania žiadosti.

Zo závažných dôvodov uvedených v zákone môže mestský úrad predĺžiť lehotu, najviac však do 10 dní.

6. Ako podať odvolanie

     Proti rozhodnutiu o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia, alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti.

Odvolanie sa podáva na mestský úrad - teda u povinnej osoby, ktorá rozhodnutie vydala alebo mala vydať.

O odvolaní rozhoduje primátor mesta.

Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti možno preskúmať v súdnom konaní.


Mesto | História | Kultúra | Turistika | Šport | Mapa | Fotoalbum | Kalendár | Aktuality
Úvodna stránka